Hotărârea nr. 706/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 123, str. Meşteşugarilor nr. 73/B”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 123, str. Meșteșugarilor, nr. 73/B”

Analizând Raportul de specialitate nr. 203655 din 25.09.2013 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuinte AN 123, str. Mestesugarilor, nr. 73/B -faza DALI”.

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, Ținând cont de nota de fundamentare cu nr. 203652 din 25.09.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare termică bloc de locuințe AN 123, str. Meșteșugarilor, nr. 73/B”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d) și art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ”Reabilitare termica bloc de locuinte AN 123, str.Mestesugarilor, nr.73/B”

Indicatori tehnico-economici curs BNR 1euro=4,5535 lei la data de 07.06.2013

Indicatori valorici

 • •    Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

Total:                      238,73 mii lei = 52,43 mii euro

din care:

 • •    construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 214,22 miilei= 47,05 mii euro

 • •     Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă bloc fara spatiu comercial)

214,22 mii lei / 973,60 mp = 0,22 mii lei/m2 (a.u.) 47,05 miieuro/973,60 mp=0,05miieuro/m2(a.u.)

Indicatori fizici

 • •     Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                            3 luni

 • •    Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                   3 ani

 • •    Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică: 8,93 ani

 • •    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

50,6 kwh/m2 a.u.)

 • •    Economia anuală de energie                                    107905,6 kwh/an

în tone echivalent petrol =                                           9,28tep

 • •    Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2:

22 kgCO2/mp = 21419,2 kgCO2/an

 • •    Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetic 16 apartamente Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul1: 238,73miilei=52,43miieuro/ 214,22 miilei= 47,05miieuro

ALȚI INDICATORI FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție “Reabilitare termică bloc de locuințe AN 123, str. Meșteșugarilor, nr. 73/B” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Institutia Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economica

 • •  Compartimentul Eficiență Energetică

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice

 • •   Direcția Juridică

 • •  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 30 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 706