Hotărârea nr. 704/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 23, str. Morii nr. 17/B”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind

aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe X 23, str. Morii, nr.17/B”

Analizând Raportul de specialitate nr. 203399 din 25.09.2013 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe X 23, str. Morii,nr.17/B -faza DALI”.

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

Ținând cont de nota de fundamentare cu nr. 203396 din 25.09.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare termică bloc de locuințe X 23, str. Morii, nr. 17/B”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d) și art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe X 23, str. Morii,nr.17/B”

Indicatori tehnico-economici curs BNR 1euro=4,5535 lei la data de 07.06.2013

Indicatori valorici

 • •    Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

Total:                      248,58 mii lei = 54,59 mii euro

din care:

 • •    construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 224,44 mii lei = 49,29 mii euro

 • •     Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

224,44 mii lei / 930,05 mp = 0,24 mii lei/m2 (a.u.)

49,29 mii euro/ 930,05 mp = 0,05 mii euro/ m2 (a.u.)

Indicatori fizici

 • •     Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                            3 luni

 • •    Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                   3 ani

 • •    Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică: 7,43 ani

 • •    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

66 kwh/m2 a.u.)

 • •    Economia anuală de energie                                    135973,31 kwh/an

în tone echivalent petrol =                       11,69 tep

 • •    Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

35 kg CO2/mp = 32551,75 kg CO2 /an

 • •    Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetic 21 apartamente Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 248,58 mii lei/ 224,44 mii lei = 54,59 mii euro/ 49,29 mii euro

ALȚI INDICATORI FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție “Reabilitare termica bloc de locuințe X 23, str. Morii,nr.17/B” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economica

 • •  Compartimentul Eficiență Energetică

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin Direcția Tehnică

 • •   Direcția Juridica

 • •  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 30 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 704