Hotărârea nr. 702/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 21, str. Morii nr. 17”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul

de investiție „ Reabilitare termica bloc de locuințe X 21, str. Morii, nr.17”

Analizând Raportul de specialitate nr. 203394 din 25.09.2013 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune Consiliului Local Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termica bloc de locuințe X 21 , str. Morii, nr.17 -faza DALI”.

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

Ținând cont de nota de fundamentare cu nr. 203392 din 25.09.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare termică bloc de locuințe X 21, str. Mori, nr. 17”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d) și art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de

investiție „Reabilitare termica bloc de locuinte X 21, str. Morii, nr.17”

Indicatori tehnico-economici curs BNR 1euro=4,5535lei ladatade 07.06.2013

Indicatori valorici

 • •   Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

Total:                      263,26 mii lei =57,82 mii euro

din care:

 • •   construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 238,23 mii lei = 52,32 mii euro

 • •    Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

238,23 mii lei / 927,35 mp =0,26 mii lei/m2 (a.u.)

52,32 mii euro /927,35 mp = 0,06 mii euro/m2(a.u.)

Indicatori fizici

 • •     Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                             3 luni

 • •    Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                    3 ani

 • •    Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică: 7,64 ani

 • •    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

66,7 kwh/m2 a.u.)

 • •   Economia anuală de energie                                    140298,05 kwh/an

în tone echivalent petrol =                        12,06 tep

 • •    Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2:

36 kg CO2/mp = 33384,6 kg

CO2 /an

 • •    Numărul de apartamente rehabilitate pt. creșterea eficienței energetice 21 apartamente Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1:263,26 mii lei/238,23 mii lei = 57,82 mii euro /52,32 mii euro

ALTI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte X 21, str. Morii, nr.17” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Institutia Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Directia Economica

 • •  Compartimentul Eficienta Energetica

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice

 • •   Directia Juridica

 • •  DirectiadeManagementProiectecu Finantare Internationala

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 30 septembrie 2013

  Nr. 702


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila