Hotărârea nr. 7/2013

privind aprobarea acordării sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie parţială pentru anul 2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație parțială pentru anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1.562 din 08.01.2013, prin care Direcția Economică solicită aprobarea acordării sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație parțială pentru anul 2013.

Ținând cont de:

  • •  O.U.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

  • •  Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;

Văzând proiectul de hotărâr4e și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin.2 lit. a, b, d, alin.3, lit. c) alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.6 și ale art. 45, alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor-Oradea, cu titlul de cotizație parțială pentru anul 2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și CS FC Bihor-Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Direcția Economică

  • -  CS FC Bihor-Oradea

- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 8 ianuarie 2013

Nr. 7


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila