Hotărârea nr. 697/2013

privind aprobarea programului de măsuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc.) în perioada 15.11.2013 – 15.03.2014.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, prin introducerea străzilor modernizate în anul 2013 pentru prestarea activității de salubrizare stradală, conform Anexelor nr.1, 2, 3

Analizând raportul de specialitate nr. 204391 din 26.09.2013 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Lucrări și Servicii Publice, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea străzilor modernizate în anul 2013 pentru prestarea activității de salubrizare stradala, conform Anexelor nr. 1, 2 , 3,

În conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legea de salubrizare a localităților nr.101/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c). d), alin. (5) lit. a) , alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, prin introducerea străzilor modernizate in anul 2013 pentru prestarea activității de salubrizare stradala, conform Anexelor nr.1, 2 , 3

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -   Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Direcția Economică,

  • -   S.C. R.E.R. Ecologic Service S.A.,

- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 697


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Maturat Manual si Mecanizat Str.

Nr.crt.

Frecv, propusa Manual/s apt.

Frecv. propusă Mecanic/ sapt.

Denumire strazi

Lungime carosabil

Latime carosab il

Suprafata total carosabil

Lungime trotuar

Latime trotuar

Suprafata total trotuar

m

m

mp.

m

m

mp.

1

2

Drum Uzinal 2

3,607.00

7.00

25.249,00

3,607.00

1.50

5,410.50

2

3

Modernizare str. Magheranului

277,5

7.00

1.942,50

515.00

1.30

669.50

3

3

Modernizare str Zarandului

777.00

6.00

4.662,00

1,554.00

1.20

1,864.80

4

3

Modernizare str. Zambilelor

259.00

7.00

1.813,00

518.00

1.30

673.40

5

3

Modernizare str. Arinului

191.00

5.50

1.050,50

191.00

1.50

286.50

6

3

Modernizare str. Eforiei

165.00

5.50

907,50

330.00

1.00

330.00

7

3

Modernizare str. Siretului

66.00

6.00

396,00

132.00

1.00

132.00

8

3

Modernizare str. Frasinului

170.00

3.50

595.00

237.00

1.00

237.00

9

3

Cai de acces Nufarul -Adona III

357.00

6.00

2.142,00

468.00

1.50

702.00

10

2

Modernizare str.Dobrestilor

470,5

3.83

1.802,02

480.00

1.50

720.00

11

3

Modernizare str. Pop de Basesti

540

6.96

3.758,40

1010

1.73

1,747.30

12

3

Modernizare str. Vasile Carlova

524

4.48

2.347,52

994

1.09

1,083.46

13

3

Modernizare str. Negoiului

170

5.50

935.00

340

1.55

527.00

14

3

Modernizare str. Salajului

232

4.50

1.044,00

464

1.23

570.72

15

3

Modernizare str.Nasaudului

195

4.00

780.00

376

1.62

609.12

16

3

Modernizare str. Tabacarilor

233

4.00

932.00

466

1.24

577.84

17

2

Modernizare str.Marin Preda

220

3.65

803.00

396

0.75

297.00

18

3

Modernizare str. Zalaului

271

5.50

1.490,50

542

1.30

704.60

19

3

Modernizare str. Viseului

57

4.00

228,00

106

1.00

106.00

20

3

Modernizare str. Thomas Morus

409

6.00

2.454,00

818

1.50

1,227.00

21

3

Modernizare str. Olteniei

919,91

6.00

5.519,46

1,650.00

1.90

3,135.00

22

3

Reamenajare alei- spatiu de parcare zona Cazaban - Lapusului

358.00

4,98

1,790.00

30.00

1,5

45.00

Total

8,801.00

62,641.40

21,655.74

Maturat Manual Parcari

Nr.crt.

Frecv, propus a Manual/ sapt.

Denumire strazi-parcari

Suprafata parcari

mp.

1

2

Drum Uzinal 2

3,585.00

Total mp.

3.585.00

Aliniamente stradale

Nr.crt.

Denumire strazi

Lungime

Latime

Suprafata

m

m

mp.

1

Drum Uzinal 2

3,607.00

3.00

10,821.00