Hotărârea nr. 692/2013

privind aprobarea PUD – construire staţie distribuţie carburanţi, magazin, restaurant, anexe, împrejmuire teren, amplasare totem, str. Calea Aradului, nr. 85, nr. cad. 171148 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire stație distribuție carburanți,

magazin, restaurant, anexe, împrejmuire teren, amplasare totem, str. Calea Aradului, nr.85, nr.cad.171148 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 201067 din data de 23.09.2013 întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism și Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire stație distribuție carburanți, magazin, restaurant, anexe, împrejmuire teren, amplasare totem, str. Calea Aradului, nr.85, nr.cad.171148 - Oradea, beneficiarei SC ADRIMAD SRL,

În conformitate cu certificatul de urbanism nr.1295/14.05.201312, întocmit de către SC MygreenConcept SRL - arh. Diana Sime, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei stații de carburanți cu magazin, restaurant și anexe, reglementările urbanistice pe amplasamentul studiat, rezolvarea circulației carosabile și pietonale în incintă și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul studiat, în suprafață de 2800,0 mp, este identificat cu nr. cad, 171146 înscrise în CF 171146 - Oradea, în favoarea lui Pocse Mircea Liviu și Pocse Ileana Lucia. Prin actul de cesiune, autentificat notarial, nr. 1846/19.06.2013, proprietarii terenului cesionează, în favoarea beneficiarului (SC ADRIMAD SRL), dreptul de a întocmi planul urbanistic de detaliu și de a obține autorizație de construire pentru construire stație de carburanți cu restaurant și anexe pe terenul identificat cu nr. cad, 171146,

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul localității, în partea de sud a municipiului Oradea,

Conform Regulamentului aferent Strategiei de Dezvoltare a municipiului Oradea, terenul este amplasat în Zona funcțională C8 - Zona cu servicii generale,

Legătura zonei cu municipiul se face pe strada Calea Aradului .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețele de apă, canalizare, rețele electrice, gaze naturale,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire stație distribuție carburanți, magazin, restaurant, anexe, împrejmuire teren, amplasare totem, str. Calea Aradului, nr.85, nr.cad.171148 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propune realizarea următoarelor obiective:

 • - construire stație de carburanți cu magazin, restaurant și anexe;

 • - amenajarea incintei (platforme betonate, căi de acces și parcări) astfel încât să corespundă funcțiunilor propuse ( stație de carburanți, magazin și restaurant);

 • - împrejmuire teren;

 • - amplasare totem publicitar;

Amplasarea construcțiilor și amenajarea incintei se vor realiza conform propunerilor prezentate în planșa U03, respectiv U03' aferente proiectului nr.19/2013 întocmit de către MygreenConcept SRL- arh.Diana Sime.

 • -   limita de implantare gard: minim 25,0m din axul str. Calea Aradului;

 • -   limita de implantare clădire: minim 50,0m din axul str. Calea Aradului;

 • -   limita de implantare pompe: minim 37,0m di n axul str.Calea Aradului;

 • -   regim de înălțime propus: P;

 • -   POT maxim propus = 40,0%,;

 • -  CUTmaximpropus = 2,0;

 • -   Se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunii în incinta conform HGR 525/1995

Organizarea circulației

 • -   Accesul în/din incintă, în varianta provizorie, se va realiza din/în Calea Aradului, numai cu relație dreapta, prin amenajarea unor benzi de decelerare/accelerare, conform propunerii prezentate în planșa U05, iar în varianta definitivă, accesul se va realiza conform propunerii prezentate în planșa U05';

 • -   După realizarea drumului colector, în caz că situația va impune reconfigurarea sensului giratoriu și reorganizarea accesului la complexul Oradea Shoping Center, organizarea căii de ieșire din incintă se va supune noilor condiții. La autorizare se va prezenta act ce conferă dreptul de construire a benzilor de accelerare/decelerare, pentru accesul provizoriu.

 • -    Se propune păstrarea unei rezerve de teren necesară constituirii drumului colector paralel cu Calea Aradului (25,0m din ax pe partea beneficiarilor); - terenul rezervat constituirii drumului colector, în dreptul amplasamentului studiat, va trece în domeniul public, prin grija beneficiarului, conform propunerii prezentate în planșa U 05'. Prin HCL nr.490/27.06.2013 s-a aprobat valoarea de 62 EUR/mp pentru cota de 370,0mp din nr.cad.171148 înscris în CF 171148, reprezentând teren rezervat constituirii drumului colector, în dreptul amplasamentului studiat.

 • -    Asigurarea utilităților. Dotarea cu utilități se va face prin racordarea la rețelele edilitare existente în zonă.

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD au un termen de valabilitate de 2 ani de la data aprobării lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu.

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea.

 • •   Compartimentul Urbanism si Avize,

 • •   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, SC ADRIMAD SRL, prin grija Compartimentului Urbanism și Avize.

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 692

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.