Hotărârea nr. 69/2013

privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 71, str. Oneştilor, nr. 96\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' municipiul Oradea, judeţul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare termică bloc de locuințe PB 71, str. Oneștilor, nr. 96/B'' municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Raportul de specialitate nr. 19353 din 29.01.2013 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Reabilitarea termică bloc de locuințe PB 71, str. Oneștilor, nr. 96/B'' municipiul Oradea, județul Bihor,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19352/29.01.2013 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe PB 71, str. Oneștilor, nr. 96/B'' municipiul Oradea, județul Bihor,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic al obiectivului de investiție “Reabilitare termică bloc de locuințe PB 71, str. Oneștilor, nr. 96/B'' municipiul Oradea, județul Bihor”

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare termică bloc de locuințe PB 71, str. Oneștilor, nr. 96'' municipiul Oradea, județul Bihor.

Ordonator principal de credite........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar.......................................................Asociația de proprietari ,,Cazaban - Onești''

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici (1 Euro =4,4291 lei in 28.12.2012)

1. Indicatori valorici

385,82 mii lei/87,11 mii euro

344,49 mii lei/77,78 mii euro

0,30 mii lei/m2(a.u.)/0,07 mii euro/ m2(a.u


 • 1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv TVA

 • 1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă bloc) inclusiv TVA

2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție .....................................................................3 luni

 • 2.2. durata garanției lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminare lucrărilor).....3 ani

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică..............................5,1 ani

  • 2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator blocului izolat termic 75,17 kWh/m2 (a.u.) an

  • 2.5. economia anuală de energie: .....................................................294 086 kWh/an, în tone echivalent petrol 24,09 tep

  • 2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2.....60 281,74 kg CO2/an


 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M

  • 3.1. Anul 1 385,82 mii lei/344,49 mii lei (inclusiv TVA)

87,11 mii euro/77,78 mii euro (inclusiv TVA)

4. Alti indicatori Finantarea investitiei

Finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe PB 71, str. Oneștilor, nr. 96 ” municipiul Oradea, județul Bihor se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii, astfel:

 • - cheltuieli eligibile: 60% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) + Bugetul de Stat;

 • - cheltuieli eligibile: 40% Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

 • - cheltuieli neeligibile: Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Eficiență Energetică

 • -   Asociațiile de proprietari implicate

 • -   Direcția Juridică

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 69


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila