Hotărârea nr. 685/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţie “REALIZAREA UNEI PISTE DE BICICLIŞTI PE RELAŢIA POD SOVATA – BĂILE 1 MAI”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “REALIZAREA UNEI PISTE DE BICICLIȘTI PE RELAȚIA POD SOVATA - BĂILE 1 MAI”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 190205 din 06.09.2013 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul de investiții cu denumirea “REALIZAREA UNEI PISTE DE BICICLIȘTI PE RELAȚIA POD SOVATA - BĂILE 1 MAI”;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 36, alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d) și ale art.46, alin.(2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții Realizare a unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata - Băile 1 Mai”, astfel:

 • a.  Valoarea totală eligibilă a lucrărilor aferente proiectului pentru Municipiului Oradea este de: 1.582.973,45 lei cu TVA, respectiv 355.724,37 euro cu TVA (1euro=4,45 lei)

- din care: C+M: 1.376.498,65 lei cu TVA, respectiv 309.325,54 euro inclusiv TVA (1euro=4.45 lei)

 • b. Durata investiției:6 luni;

 • c. Lungimea totală a pistei de bicicliști                         5740,0 m

Lățime pista bicicliști                                   2,00 m

Suprafața totală pista bicicliști            11.480,0 mp

 • d. Finanțarea investiției:

 • 1.  asistență financiară nerambursabilă (fonduri structurale + fonduri de la bugetul de stat): 98% din totalul costurilor eligibile ale proiectului aferent bugetului Municipiului Oradea, în valoare de: 1.551.313,99 lei cu TVA, respectiv 348.609,89 euro cu TVA (cursul 1 EURO = 4,45 LEI/EUR)

 • 2.  contribuția Municipiului Oradea: 2% din costurile eligibile în valoare de: 31.659,47 lei cu TVA, respectiv 7.1 1 4,49 euro cu TVA (cursul 1 EURO = 4,45)

Art.II. Se aprobă suportarea de către Municipiul Oradea a oricăror cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe parcursul derulării investiției din bugetul propriu de venituri și cheltuieli, în limita sumelor special aprobate cu această destinație.

Art.III. Se aprobă includerea lucrărilor de Realizare a unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata - Băile 1 Mai în cadrul proiectului Construcția unei piste de biciclete între Berettyoujfalu și Oradea”, pentru care a fost semnat contractul de finanțare nr. HURO/0802/091_AF/ BEORKER în cadrul programului de cooperare transfrontalieră Hu-Ro.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Prefectura Județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea;

 • •   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • •   Direcția Economică

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea www.oradea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 9 septembrie 2013

Nr. 685

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.