Hotărârea nr. 680/2013

privind aprobarea contractării unei scrisori de garanție bancară in sumă de 900.000 Eur de către SC Termoficare Oradea SA, pentru garantarea plații materiei prime achiziționate de către SC Electrocentrale Oradea SA de la Matrai Eromu Zrt

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea contractării unei scrisori de garanție bancară in sumă de 900.000 Eur de către SC Termoficare Oradea SA, pentru garantarea plații materiei prime achiziționate de către SC Electrocentrale Oradea SA de la Matrai Eromu Zrt

Analizând raportul de specialitate nr. 189695 din 05.09.2013, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea contractării unei scrisori de garanție bancară în sumă de 900.000 Eur de către SC Termoficare Oradea SA, pentru garantarea plății materiei prime achiziționate de către SC Electrocentrale Oradea SA de la Matrai Eromu Zrt,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contractarea unei scrisori de garanție bancară în sumă de 900.000 Eur de către SC Termoficare Oradea SA, pentru garantarea plății materiei prime achiziționate de către SC Electrocentrale Oradea SA de la Matrai Eromu Zrt.

Art.2. Se aprobă garantarea scrisorii de garanție bancară menționate la art. 1 cu bunuri din patrimoniul SC Termoficare Oradea SA.

Art.3. Se împuternicesc, ca reprezentanți legali ai S.C. Termoficare Oradea S.A., cu drept de a semna, în numele S.C. Termoficare Oradea S.A., actele necesare emiterii scrisorii de garanție bancară:

 • 1) dl. Cabai Mihai, cetățean român, domiciliat în loc. Oradea, str.Dr. Victor Babeș, nr. 11, identificat cu C.I. seria X.H. nr. 687856, emis de SPCLEP Oradea la data de 12.07.2010, având CNP :1610825054663, în calitate de Director General,

 • 2) dna. Rus Marcela, cetățean român, domiciliat în loc. Oradea, str. Dobreștilor, nr.7, bl.PC 57, ap.3, identificat cu C.I. seria X.H. nr.493843, emis de SPCLEP Oradea la data de 03.05.2007, având CNP :2630511054680, în calitate de Director Economic.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează persoanele împuternicite potrivit art. 3 și SC Termoficare Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului judetului Bihor

 • •  Direcția Economică

 • •  dl.Cabai Mihai, director general SCTermoficareOradeaSA

 • •  dna. Rus Marcela, director economic SC Termoficare Oradea SA

 • •  SC Termoficare Oradea SA

 • •  SC Electrocentrale Oradea SA

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian

  Oradea, 09 septembrie 2013

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr. 680

  SECRETAR

  Ionel Vila