Hotărârea nr. 678/2013

privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea listei de investiții pe anul 2013 la SC Administrația Domeniului Public SA

Analizând raportul de specialitate nr. 187.562/02.09.2013, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2013 la SC Administrația Domeniului Public SA,

Ținând seama de HCL nr. 259/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administrația Domeniului Public SA pe anul 2013 și modificată prin HCL 420/30.05.2013, HCL 471/20.06.201, respectivprin HCL 494/08.07.2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă rectificarea listei de investiții la SC Administrația Domeniului Public SA pe anul 2013, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba rectificarea corespunzătoare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administrația Domeniului Public SA conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA, Direcția Economica și Direcția Tehnică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -   Direcția Tehnică

  • -   SC Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 678


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

Oradea, P-ta Independenței, nr.21

CUI 7997507

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

Anexa nr.l

INDICATORI

Nr. rd.

Real/Prel an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

2013/

2012

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

13892

11972

86%

9680

11177

81%

115%

1

Venitun din exploatare

O z.

13635

11817

87%

9600

11097

81%

116%

2

Venituri financiare

•*>

3

257

155

60%

80

80

52%

100%

3

Venituri extraordinare

4

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.l7+Rd.l8)

5

11165

13906

125%

14580

15182

105%

104%

1

Cheltuieli din exploatare, din care:

6

11164

13905

125%

14577

15177

105%

104%

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

7

5111

6067

119%

6325

6687

104%

106%

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

729

935

128%

995

997

106%

100%

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

4915

6328

129%

6647

6833

105%

103%

CI

ch. cu salariile

10

3273

4076

125%

4280

4402

105%

103%

C2

bonusuri

11

534

686

128%

720

741

105%

103%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

40

75

188%

79

81

105%

103%

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

25

25

100%

26

27

104%

104%

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

57

168

295%

177

180

105%

102%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

1011

1323

131%

1391

1429

105%

103%

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

409

575

141%

610

660

106%

108%

2

Cheltuieli financiare

17

1

1

100%

3

5

300%

167%

Cheltuieli extraordinare

18

0

0

III

L'”

O Tf 7 1 11 T All 11 U O 1 TT ( »♦/-» fi ♦ * W        Lj 1 / * 1 v?

J9

2727

-1934

-71%

-4900

i

-4005

253%

1

82%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

437

0%

V

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

care:

21

2290

-1934

-84%

-4900

-4005

253%

82%

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi esleme, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd.22,23.24.25 și 26

27

2290

0%

7

Participarea salariațtlor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

200

0%

8

Min. 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

1145

0%

a)

dividende cuvenite bugetului de stat sau local

30

1145

0%

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-

Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

945

0%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHEETUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care:

33

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli salariate

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

_

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

2069

5051,1

244%

10935

10486

216%

96%

1

Alocații de la buget

40

1028

1425

139%

10541

10486

740%

99%

*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

40 bis

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

2069

5051,1

244%

10935

10486

216%

96%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr.de personal prognozat la finele anului

43

174

182

105%

182

185

100%

102%

2

Nr.mediu de salariați total

44

164

182

111%

182

185

100%

102%

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

3807

4762

125%

5000

5143

105%

103%

a)

cheltuieli cu salariile

46

3273

4076

125%

4280

4402

105%

103%

b)

bonusuri

47

534

686

128%

720

741

105%

103%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei. persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de CIM (Rd.46/Rd.44)/12* 1000

48

1663

1866

112%

1960

1983

105%

101%

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1934

2180

113%

2289

2317

105%

101%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/44*1CP)

50

88

68

78%

55

63

81%

114%

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/44)

51

85

66

78%

53

60

81%

114%

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.l)xl000           ...

53

804

1162

145%

1506

1358

130%

90%

10

Plăți restante, în pfcțotWurenfe’

54

0

0

0

0

11

Creanțe restan^^ prețuri cyfFtbțte

55

565

550

97%

500

490

91%

98%

DIRECTOR ECONOMIC
DIRECTOlț \ 4A1 ~ IUSC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

Oradea. P-ta Independenței, nr.21

CUI 7997507

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2013

Anexa nr.5

INDICATORI

Data finalizării investiției

2012

Valoare

Aprobat

Realizat

2013

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

3155

2069

5051,1

10935

10486

1

Surse proprii, din care

2105

1041

3626,1

394

0

a. amortizare

360

354

460

394

0

b. profit

1745

687

3166.1

0

0

2

Alocații de la buget

1050

1028

1425

10541

10486

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a. interne

b. externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

credit furnizor

11.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI 1. din care:

3155

20691

5051,1

10935

10486

1.

Investiții în curs, din care:

1000

994

1000

389

334

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

~ol

0

denumire obiectiv

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT

1000

994

1000

389

334

Parcelare desecare și amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 57552 mp

2015

1000

994

1000

389

334

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al UAT

0

0

0

0

0

denumire obiectiv

d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai HAT

0

0

0

0

0

denumire obiectiv

2.

Investiții noi. din care:

1655

941

1825

10484

10152

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

denumire obiectiv

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al LAT

1655

941

1825

10484

10152

Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor

2013

0

0

400

4152

4152

Copertina ușoară Piața Cetate

2012

835

594

0

0

0

Modernizare Piața Cetate-hala de legume

2012

400

341

0

0

0

Parking subteran strada Independenței

2014

0

0

25

6000

6000

Reabilitare copertina Piața Decebal

2014

300

3

400

63

0

Extindere copretina ușoară Piața Cetate

2014

120

3

1000

269

0

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al LAT

0

0

0

0

0

denumire obiectiv

d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune.

exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al LAT

0

0

0

0

0

denumire obiectiv

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

200

3

1706,1

62

0

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

16,1

0

0

Aport la capitalul social al S C. Eurobusiness Parc S.R.L.

16,1

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al LAT

200

3

1690

62

0

RK acoperiș hala legume Piața Cetate

2014

200

3

200

62

0

Modernizare alei în Cimitirul Municipal Oradea

2014

0

0

625

0

0

Modernizare hala carne Piața Cetate

2014

0

0

300

0

0

Modernizare spații vânzare lapte în Piața Decebal

2014

o

U

A V

45

0

A

V

Realizare copertine ușoare Piața Obor

2014

0

0

100

0

0

Magazin și anexe Pompe Funebre în Cimitirul Municipal Oradea

2014

0

0

100

0

0

Modernizare alei în Piața Obor

2014

0

0

300

0

0

Gard Piața Obor

2013

0

0

20

0

0

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al LAT

0

0

0

0

0

denumire obiectiv


d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

300

131

520

0

0

containere lip WC-uri publice 5 buc

0

0

0

0

0

dulapuri frigorifice 6 locuri

0

0

75

0

0

motofierăstrău mecanic copaci 1 buc

0

0

4

0

0

cort demonlabil structura aluminiu 1 buc

0

0

400

0

0

videoproiector 1 buc

0

0

5

0

0

autoutilitara transport persoane și marfa

0

36

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a. Interne                                    

0

0

0

b. Externe

DIRECTOR ECONOMIC

/ ț
DEFALCAREA FINACIARA PE TRIMESTRE INVESTIȚII SCADPSA ORADEA 2013

70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare

AN

TRIM.I

TRIM.ll

TRIM.lîin

TRIM.IV

Obs

Nn

2013

cri

Cap.70.02.50-Alte cheltuieli in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

COD

A

INVESTIȚII IN CONTINUARE

1 000.00

1

Parcelare desecare si amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 57552 mp

55

1000.00

300.00

600.00

100.00

B

LUCRĂRI NOI

1 825.00

1

Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor

55

400.00

-

10.00

20.00

370.00

2

Parking subteran str Independentei

55

25.00

-

25.00

-

-

3

Reabilitare copertina Piața Decebal

400.00

-

20.00

250.00

130.00

4

Extindere copertina ușoara Piața Cetate

1000.00

-

20.00

500.00

480.00

C

^alte cheltuieli de investiții

2226.10

1

RK alei asfaltate si pietruite in Cimitirul Municipal Oradea

625.00

-

10.00 '

615.00

-

2

Dotări

-containere tip WC-uri publice buc 5 -dulapuri frigorifice 6 loc

-drujba copaci buc l

-cort structura AL demonlabil 1500 mp

-videoproiector buc 1

-autoutilitara transport persoane si marfa

55

520.00

0.00

75.00

4.00

400.00

5.00

36.00

4.00

5.00

0.00

75.00

400.00

36.00

3

Modernizare hala carne Piața Cetate

300.00

20.00

130.00

150.00

4

Modernizare spatii vanzare lapte Piața Decebal

45.00

10.00

35.00

5

Realizare copertine ușoare Piața Obor

100.00

10.00

40.00

50.00

6

Magazin si anexe pompe funebre in

Cimitirul municipal

100.00

20.00

50.00

30.00

7

RK acoperiș hala legume Piața cetate

200.00

20.00

180.00

-

8

Aport la capitalul social al S.C.

Eurobusiness Parc S.R.L.

16.10

ia in

1 S V

-

b

Modernizare alei in Piața Obor

1

300.00

-

-

300.00


00

-

-

20.00

-

10

-

490.10

3251.00

1310.00


DIRECl/^RTBHNIC

PETRI TA SILVIU


INVESTIȚII

MERCEA EMIL