Hotărârea nr. 677/2013

privind aprobarea modificării actului constitutiv al SC Oradea Transport Local SA in vederea transformării în operator regional

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării actului constitutiv al SC Oradea Transport Local SA in vederea transformării în operator regional

Analizând Raportul de specialitate nr. 187.559/02.09.2013, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Oradea Transport Local SA în vederea transformării în operator regional, prin cooptarea în structura acționariatului SC Oradea Transport Local SA a acționarilor:

- Comuna Bors cu un aport la capitalul social în valoare de 1000 lei, reprezentând contravaloarea unei

acțiuni, respectiv 0,01% din capitalul social

- Comuna Sînmartin cu un aport la capitalul social în valoare de 1000 lei, contravaloarea unei acțiuni,

respectiv 0,01% din capitalul social,

Ținând seama de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio cu nr. 135/16.08.2013, înregistrata la Primăria Oradea sub nr. 179.439/20.08.2013,

În conformitate cu prevederile: art. 210, alin (1) din Legea 31/1990 a societăților comerciale; Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a), lit. b), lit. d), alin.(3), lit. c), alin. (4) lit. a) alin. (6) lit. a), pct. 14 și ale art. 45, alin.(2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă cooptarea în structura acționariatului S.C. Oradea Transport Local S.A. cu sediul social în Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, cod poștal 410542, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1991, a comunei Borș respectiv a comunei Sînmartin.

Art.II. (1) Se aprobă majorarea capitalului social a S.C. Oradea Transport Local S.A. prin vărsarea aportului în numerar al acționarilor comuna Borș în valoare de 1.000 lei respectiv comuna Sînmartin în valoare de 1000 lei.

 • (2) Capitalul social al S.C. Oradea Transport Local S.A. este în valoare totală de 10.802.000,00 lei integral subscris și vărsat , din care 7.947.451,00 lei aport în natură și 2.854.549,00 lei aport în numerar.

 • (3) Capitalul social al S.C. Oradea Transport Local S.A. în valoare totală de 10.802.000,00 lei, integral subscris și vărsat, este divizat in 10.802 acțiuni, nominative cu drept de vot, emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 10.802, cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare , reprezentând 100% din capitalul social.

 • (4) Structura acționariatului S.C. Oradea Transport Local S.A. și participarea acționariatului la beneficii și pierderi sunt următoarele:

 • a) Municipiul Oradea reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, deține 10.800 (zecemiiopsute) de acțiuni, numerotate de la 1 la 10.800 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 10.800.000 (zecemilioaneopsutedemii) lei, din care 2.852.549 lei aport în numerar și 7.947.451 lei aport în natură, reprezentând 99,98% din capitalul social al S.C. Oradea transport Local S.A.

 • b) Comuna Borș reprezentată de Consiliul Local Borș deține 1 (una) acțiune, numerotată cu numarul 10.801, cu o valoare nominală de 1.000 de lei, reprezentând aport în numerar și 0,01% din capitalul social al S.C. Oradea Transport Local S.A.

 • c) Comuna Sînmartin reprezentată de Consiliul Local Sînmartin deține 1 (una) acțiune, numerotată cu numărul 10.802 cu o valoare nominală de 1.000 de lei, reprezentând aport în numerar și 0,01% din capitalul social al S.C. Oradea Transport Local S.A.

Art.III. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. Oradea Transport Local S.A., potrivit prevederilor din prezenta hotărâri.

Art.IV. Se împuternicește d-l. Ilie Bolojan, Primarul Municipiului Oradea, să semneze, în numele și pe seama acționarului municipiul Oradea, Actul Constitutiv actualizat al S.C. Oradea Transport Local S.A.

Art.V. Se mandatează A.D.I. Transregio pentru:

 • a) delegarea, în numele și pe seama Municipiului Oradea, a gestiunii serviciului de transport de persoane

prin curse regulate.

b) concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Oradea aferente serviciului de transport, anexe la contractul de delegare a gestiunii a serviciului public de transport de persoane prin curse regulate.

 • c) a semna, prin președinte, contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane

prin curse regulate.

Art.VI. Se mandatează D-l Primar Ilie Bolojan în vederea reprezentării intereselor municipiului Oradea în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociațiilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, cu privire la :

 • a) delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio , inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al municipiului Oradea care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilități publice .

 • b) aprobarea și semnarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciul public de transport local de persoane, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente

 • c) orice alte atribuții, drepturi și obligații pentru a căror exercitare unitățile administrative-teritoriale membre, prin hotărâri ale consiliilor locale , conferă Asociației Dezvoltare Intercomunitară Transregio mandate, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006.

Art.VII. Se împuternicește D-na Mihaela Malița în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare operării la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, a modificării Actului Constitutiv al SC Oradea Transport Local S.A. potrivit prevederilor din prezenta hotărâre.

Art.VIII. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio și S.C. Oradea Transport Local S.A.

Art.IX. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

-  Primarul Municipiului Oradea

 • -  Direcția Economică

-  ADI Transregio

 • -   Direcția Tehnică - Compartimentul Transport Public Local

-  SC Oradea Transport Local SA

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 677

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.