Hotărârea nr. 670/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizare alei în Piaţa Obor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizare alei în Piața Obor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 187534/02.09.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizare alei în Piața Obor”,

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, aprobarea proiectelor de investiții publice locale;

În baza Notei de fundamentare nr. 5992 din data de 29.08.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului “Modernizare alei în Piața Obor”, întocmită de către SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, precum și în baza studiului de fezabilitate elaborat de către S.C. Tisoti Exim SRL Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), lit. d), și ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizare alei în Piața Obor” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:....................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :.................................................SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

(1 Euro =4,4201lei în data de 05.08.2013)

Capacități:

- suprafață alei

Durata de realizare a investiției:

2725 mp

3 luni


Valoarea totală a investiției din care C+M

Eșalonarea investiției INV/C+M Anul I

321,195 mii lei / 74,477 mii euro (inclusiv TVA)

310,809 mii lei / 70,317 mii euro (inclusiv TVA)

321,195 mii lei / 310,809 mii lei (inclusiv TVA)

74,477 mii euro / 70,317 mii euro (inclusiv TVA)

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile proprii sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

-  Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -  Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -  SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 670

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Borderou

STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

(1) DATE GENERALE:

 • 1.   Denumirea obiectivului de investiții;

 • 2.   Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

 • 3.    Titularul investiției;

 • 4.    Beneficiarul investiției;

 • 5.   Elaboratorul studiului

(2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 1. Situatia actuala și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

 • 2. Descrierea investitiei

 • a) Concluziile Studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investitii pe termen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat.

 • b) Scenariile tehnico- economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.

 • c). Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

 • 3. Date tehnice ale investitiei

 • a) Zona de amplasament

 • b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat

 • c) Situatia ocuparilor definitive

 • d) Studii de teren

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pt aprobare

 • f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de executie

Graficul de realizare a investiți

 • (3) Costurile estimative ale investiției

 • 1.    Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

 • 2.   Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiți

 • (4) ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ

 • (5) sURSELE DE FiNANțARE A iNVESTițiEi

 • (6) ESTiMĂRi PRiViND FORțA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVEsTițiEi

 • (7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVEsTIțiEi

 • (8) Avize și acorduri de principiu

CAPITOLUL B: Piese desenate

Planuri de amplasare

D/Iz - Plan de incadrare in zona

Planuri de situatie

1/D/Ps - Plan de situatie modernizare alei in Piata Obor Km 0+000,00 - Km 0+207,90

Profile longitudinale

1/D/Pr - Profil longitudinal modernizare alei in Piata Obor Km 0+000,00 - Km 0+207,90

Profile transversale tip

1/D/Ptip - Profil transversal tip 1 si tip 2 drum modernizare alei in Piata Obor

STUDIU DE FEZABILITATE

privind investitia publica

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1) Date generale:
 • 1. Denumirea obiectivului de investiții;

MODERNIZARE ALEI IN PIATA OBOR

 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

PIATA OBOR ORADEA, STR. ABATORULUI NR. 2

 • 3. Titularul investiției;

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

 • 4. Beneficiarul investiției;

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

 • 5. Elaboratorul studiului

S.C. TISOTI EXIM S.R.L. România, Oradea, str.Magheru nr.5/54; Punct de lucru Str. Sucevei nr.22, C.P. 410078;Tel-Fax. 0359/450839; Mobil: 0744537891;

e-mail :tisoti@gmail.com

(2) Informatii generale privind proiectul
 • 1. Situatia actuala și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Zona proiectata se găsește în Piata Obor Oradea, in apropierea Centurii Oradea.

Din punct de vedere administrativ, terenul este in administrarea SC Administratia Domeniului Public SA, Oradea.

Din tema de proiectare emisa de SC Administratia Domeniului Public SA Oradea , modernizarea acestor alei are ca scop realizarea unei infrastructuri necesare amenajarii de spatii comerciale, in vederea desfasurarii activitatilor specifice de vanzare a produselor nealimentare.

Conform datelor emise de SC Administratia Domeniului Public , amplasamentul se afla situat in zona seismica de calcul E , cu perioada de colt TC = 0,7 sec si coeficientul KS = 0,12 .

Se mentioneaza in tema de proiectare ca in prezent, pe amplasamentul pe care se va realiza acesta platforma asfaltata, exista asternut un strat de balast de 10 cm grosime necompactat. Prin tema de proiectare se urmareste:

 • - mentinerea aleilor de circulatie auto existente pentru asigurarea circulatiei auto

 • - pregatirea suprafetei in vederea asfaltarii

 • 2. Descrierea investitiei

Investitia cuprinsa in acest studiu de fezabilitate va prezenta:

- MODERNIZARE ALEI IN PIATA OBOR ORADEA

 • a) Concluziile Studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investitii pe termen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat.

Pentru prezenta investitie nu s-a elaborat studiu de prefezabilitate.

 • a.1) Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Lucrarea are ca scop realizarea unei infrastructuri necesare amenajarii de spatii

Modernizare alei in Piata Obor                                                                                              pag 3

comerciale in vederea desfasurarii activitatilor specifice de vanzare a produselor nealimentare. Obiectivul urmarit: realizarea infrastructurii unei platforme pe care se vor amenaja spatii comerciale pe structura usoara si evacuarea apelor pluviale de pe suprafata platformei.

a.2) Scenariul tehnico- economic selectat

Scenariul selectat este: Modernizare alei in Piata Obor si lucrari de preluare a apelor pluviale de pe intreaga suprafata proiectata. Astfel, suprafata totala a aleilor asfaltate este de 2725 mp.

 • b) Scenariile tehnico- economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.

 • b.1) Scenarii propuse:

b.1.1) Modernizare alei in Piata Obor si realizarea scurgerii apelor pluviale de pe aceste alei

b.1.2) Ramanerea in continuare a aleilor neasfaltate

b.2) Scenariul recomandat de catre elaborator:

Scenariul recomandat de catre elaborator este: Modernizare alei in Piata Obor si lucrari de preluare a apelor pluviale de pe intreaga suprafata proiectata

b.3) Avantajele scenariului recomandat

- accesul in zona va fi posibil inclusiv pe perioadele ploioase cind, datorita stagnarii apei pe suprafete intinse -acest lucru era imposibil

- se faciliteaza accesul catre toate spatiile zonei

- se elimina problema scurgerii apelor pluviale care in unele zone ale aleilor stagnau pe perioade lungi

 • c). Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

În conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aleile proiectate se încadrează în categoria “D” - importanță redusa.

Având în vedere cele de mai sus, ținând cont de situația actuală si de cerintele temei de proiectare, caracteristicile solutiei proiectate sunt :

Modernizare alei:

- Complex rutier (L=207,9m):

 • - fundatie de balast de 20 cm - proiectata

 • - strat de baza din piatra sparta de 12 cm - proiectata

 • - strat de legatura din BAD25 de 4 cm - proiectata

 • - imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime - proiectata

Conform planurilor de situatie si a profilelor transversale, aleile se amenajeaza astfel:

 • - intre pichetii P1 si P8 - 1 alee principala cu 2 benzi 2x3,5m

 • - 1 alee secundara (sau loc amenajat cu mese),in partea stanga aleii principale cu 1 banda 1x2,4-3,3m

 • - 1 alee secundara (loc amenajat cu mese), in partea dreapta

a aleii principale cu 2 banda 2x3,0m

 • - intre pichetii P8 si P16 - 1 alee principala cu 2 benzi 2x3,5m

- 1 alee secundara (sau amenajat cu mese), in partea stanga a aleii principale cu 1 banda 1x2,4-3,3m a aleii principale cu 2 banda 2x3,0m

Intre aleea principala si aleile secundare se vor monta rigole carosabile din placi de beton 40/30/12. Ele vor fi montate pe o fundatie de beton C8/10 (B150) de 10 cm grosime. Aceste rigole vor avea panta spre gurile de scurgere montate in zona lor.

Suprafata totala a aleilor este de: L=2725 mp

Canalizare pluviala:

Rezolvarea scurgerii apelor pluviale de pe platformele proiectate se va face prin guri de scurgere cu sifon si depozit (15 buc), de unde apa pluviala va ajunge in sistemul de canalizare pluviala exixtenta in zona, printr-o conducta PVC SN8, Dn160mm.

Gurile de scurgere se vor amplasa conform planurilor de situatie.

 • 3. Date tehnice ale investitiei

 • a) Zona de amplasament

PIATA OBOR ORADEA

 • b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat

Terenurile ce urmeaza sa fie ocupate sunt pe domeniul public al Municipiului Oradea.

 • c) Situatia ocuparilor definitive

Ocupari definitive:

2725 mp

 • d) Studii de teren

d1) Studii topografice

- se vor atasa de catre beneficiar

- Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

OPERAȚIUNI TOPOGRAFICE

Rețeaua de sprijin a fost realizata prin indesirea rețelei de triangulatie de ordin superior din zona lucrarii. Amplasamentele punctelor din reteaua de ridicare au fost stabilite astfel incat sa existe posibilitatea orientarii instrumentelor de masurat pe minim 2 puncte consecutive. La stabilirea acestor amplasamente s-au avut in vedere toate prescriptiile normativelor in vigoare referitoare la vizibilitate, stabilitate, conservare si accesibilitate usoara.

Cele mai importante conditii la alegerea punctelor pentru realizarea retelei de sprijin sunt urmatoarele:

 • - distanta dintre puncte sa nu depaseasca 20 - 30 m.

 • - pe cat posibil sa nu existe instalatii electrice de mare putere in apropierea punctelor pentru a nu perturba determinarea distantelor prin unde

 • - pe cat posibil sa fie amplasate in asa fel incat sa nu fie distruse in timpul excutiei lucrarilor

Măsurătorile s-au executat cu o stație totală tip TRIMBLE 5503.

Determinarea coordonatele stațiilor s-a facut prin metoda drumuirii, folosind punctele din rețeaua topografică de sprijin.

După efectuarea operațiilor de compensare a neînchiderilor rezultate în limitele de toleranță admise, s-au efectuat măsurătorile de teren efective prin radieri.

Prelucrarea punctelor și calculul suprafețelor s-a efectuat pe calculator sub TOPOSYS 5.0 și MAPSYS 7.0.

Pentru încadrarea rețelei altimetrice de sprijin în rețeaua altimetrică de stat de ordin superior au fost utilizați reperi de nivelment în sistem de referință Marea Neagră 1975.

SISTEM DE PROIECTIE: STEREOGRAFIC 1970

SISTEM ALTIMETRIC: MAREA NEAGRĂ 1975

d2) Studiu geotehnic

- se va atasa de catre beneficiar

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pt aprobare

Modernizare alei:

 • - Complex rutier (L=207,9m):

- fundație de balast de 20 cm - proiectata

 • - strat de baza din piatra sparta de 12 cm - proiectata

 • - strat de legatura din BAD25 de 4 cm - proiectata

 • - imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime - proiectata

Conform planurilor de situatie si a profilelor transversale, aleile se amenajeaza astfel:

 • - intre pichetii P1 si P8 - 1 alee principala cu 2 benzi 2x3,5m

 • - 1 alee secundara (sau loc amenajat cu mese), in partea stanga a aleii principale cu 1 banda 1x2,4-3,3m

 • - 1 alee secundara (sau loc amenajat cu mese), in partea dreapta a aleii principale cu 2 banda 2x3,0m

 • - intre pichetii P8 si P16 - 1 alee principala cu 2 benzi 2x3,5m

- 1 alee secundara (sau loc amenajat cu mese), in partea stanga a aleii principale cu 1 banda 1x2,4-3,3m

Intre aleea principala si aleile secundare se vor monta rigole carosabile din placi de beton 40/30/12. Ele vor fi montate pe o fundatie de beton C8/10 (B150) de 10 cm grosime. Aceste rigole vor avea panta spre gurile de scurgere montate in zona adiacenta lor.

Suprafata totala a aleilor este de: L=2725 mp

Canalizare pluviala:

Rezolvarea scurgerii apelor pluviale de pe platformele proiectate se va face prin guri de scurgere cu sifon si depozit (15 buc), de unde apa pluviala va ajunge in sistemul de canalizare pluviala exixtenta in zona, printr-o conducta PVC SN8, Dn160mm.

Gurile de scurgere se vor amplasa conform planurilor de situatie.

 • f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

De-a lungul traseului nu au fost identificate rețele edilitare.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

- Siguranta în exploatare

Lucrările propuse nu prezintă risc la foc.

Siguranta în exploatare se rezolvă prin:

 • -  lucrările de terasamente propuse care conduc la stabilizarea drumului

 • -  îmbunătătirea elementelor geometrice, a planeitătii si îndepărtarea de pe carosabil a apelor meteorice prin rigole si guri de scurgere.

- Protectia calitătii apelor

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva în apele pluviale care se scurg de pe platforma drumului.

Organizarea de santier se va realiza în afara zonei de lucru, eventualele alimentări cu combustibil ale utilajelor se vor face numai în incinta organizării de santier pentru a se evita poluarea apelor.

- Protectia aerului

Lucrarea proiectată nu constituie o sursă de poluare a atmosferei.

Eventualele particule de praf care pot să apară în timpul executiei se pot stopa prin întretinerea corespunzătoare a santierului.

Gazele de esapament de la masini si utilaje vor fi controlate prin verificarea periodică în unităti de service auto.

- Protectia împotriva zgomotului

Solutia de proiectare propusă diminuează efectul zgomotului, iar cel care apare în perioada de lucru dispare odată cu finalizarea lucrării.

- Protectia împotriva radiatiilor

În structura lucrărilor nu se introduc elemente care produc radiatii.

Materialele utilizate vor fi conform standardelor si vor avea agremente tehnice valabile. - Protectia solului si subsolului

Ansamblul proiectat nu afectează negativ solul si subsolul din zona drumului.

- Protectia sistemelor terestre si acvatice

Lucrările proiectate nu afectează flora si fauna locală.

- Protectia asezărilor umane si a altor obiective de interes public

Scopul principal al lucrării este aducerea drumului la parametrii normali de exploatare, colectarea si evacuarea corecta a apelor.

- Gospodărirea deseurilor

În urma executării proiectului nu rezulta deseuri.

- Gospodărirea substantelor toxice si periculoase

Lucrările proiectate nu produc si nu stochează substante toxice si periculoase.

- Lucrări de reconstructie ecologică

Lucrările proiectate nu sunt poluante, îmbunătătesc conditiile de protectie a mediului în zona drumului.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Din punct de vedere al protectiei mediului, realizarea drumului va determina eliminarea producerii prafului datorită circulatiei autovehiculelor.

 • 4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de executie Se estimează că durata de realizare a lucrarilor de C+M este de 3 luni.

Etapele principale sunt următoarele:

 • -  predare/preluare amplasament

 • -  pregătirea stratului suport si montarea gurilor de scurgere

 • -  execuția stratului rutier

 • -  receptia lucrarilor

După finalizarea fiecărui etape tehnologice se vor întocmi procese verbale conform programului de urmarire a executiei lucrarilor intocmit la faza PT.

Graficul de realizare a investiți

Nr. crt

Denumire obiect

Luna

I

ii

iii

1

Terasamente

2

Suprastructura

 • (3) Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Devizul general si devizele pe obiect s-au intocmit conform metodologiei din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii aprobat prin HG 28 din 9 ianuarie 2008

Valoarea totala a investitiei este de 266.498 mii lei din care C+M 250.652 mii lei (exclusiv TVA)

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: MODERNIZARE ALEI IN PIATA OBOR

Curs BNR - 05.08.2013 curs 4.4201 lei/euro data 8/5/2013

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări prot mediu/aducerea la starea inițială

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli asigurarea utilităților necesare obiectiv

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.900

0.430

0.456

2.356

0.533

3.2

Taxe pt obținerea de avize, acorduri, autorizații

2.000

0.452

2.000

0.452

3.3

Proiectare și inginerie

4.000

0.905

0.960

4.960

1.122

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.200

0.045

0.048

0.248

0.056

3.5

Consultanță

3.6

Asistență tehnică

1.980

0.448

0.475

2.455

0.555

TOTAL CAPITOL 3

10.080

2.280

1.939

12.019

2.719

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

250.652

56.707

60.157

310.809

70.317

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnol/funcțional cu montaj

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

250.652

56.707

60.157

310.809

70.317

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.258

0.737

3.258

0.737

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.507

0.567

0.602

3.108

0.703

TOTAL CAPITOL 5

5.765

1.304

0.602

6.367

1.440

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

266.498

60.292

62.697

329.195

74.477

Din care C+M

250.652

56.707

60.157

310.809

70.317

DEVIZ CAPITOLUL 3 Deviz financiar

Curs BNR - 05.08.2013 curs 4.4201 lei/euro data 8/5/2013

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Studii de teren (geo, hidro, foto, topo)

1.900

0.430

0.456

2.356

0.533

2

Cheltuieli pt obtin avize, acorduri, autoriz

2.000

0.452

2.000

0.452

1.ceritificat de urbanism

2.autorizatie de construire/desfiintare

3.avize acorduri pt racord, bransament la retele

4.aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

5.certificat de nomenclatura stradala si adresa

6.bținerea nr Cadastral si inregistrarea in CF

7.aviz PSI

8.acord de mediu

1.000

0.226

0.190

1.190

0.269

10.alte avize, acorduri si autorizatii

1.000

0.226

1.000

0.226

3

Proiectare si inginerie

4.000

0.905

0.960

4.960

1.122

1.proiectare, total, din care:

4.000

0.905

0.960

4.960

1.122

a.studiu de prefezabilitate

b.studiu de fezabilitate

1.800

0.407

0.432

2.232

0.505

c.proiect tehnic

1.000

0.226

0.240

1.240

0.281

d.detalii de executie

0.200

0.045

0.048

0.248

0.056

e.verificarea tehnica a proiectarii

1.000

0.226

0.240

1.240

0.281

f.eleborare certificat performanta energetica

2.documentatii pt acorduri, avize, autorizatii

3.expertiza tehnica

4.audit energetic

4

Organizarea procedurilor de achizitie

0.200

0.045

0.048

0.248

0.056

5

Consultanta

1.consultanta pt MJ, studii, cerere de finantare

2.consultanta managem investitie, administrare

6

Asistenta tehnica

1.980

0.448

0.475

2.455

0.555

1.din partea proiectantului pe perioada invest

0.100

0.023

0.024

0.124

0.028

2.diriginți de șantier

1.880

0.425

0.451

2.331

0.527

TOTAL

10.080

2.280

1.939

12.019

2.720

ing. Bone Tiberiu

DEVIZUL TOTALIZATOR AL OBIECTELOR: MODERNIZARE ALEI IN PIATA OBOR

Curs BNR - 05.08.2013 curs 4.4201 lei/euro data 8/5/2013

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

17.638

3.990

4.233

21.871

4.948

2

Construcții: rezistență și arhitectură

233.014

52.717

55.923

288.938

65.369

3

Izolații

4

Instalații electrice

5

Instalații sanitare

6

Instalații încălzire, ventilare, climatizare, PSI, r-tv

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

8

Instalații de telecomunicații

TOTAL I

250.652

56.707

60.157

310.810

70.317

II. MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

III. PROCURARE

1

Utilaje și echipamente tehnologice

2

Utilaje și echipamente de transport

3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (I+II+III)

250.652

56.707

60.157

310.810

70.317

ing. Bone Tiberiu

DEVIZ CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Curs BNR - 05.08.2013 curs 4.4201 lei/euro   data 8/5/2013

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

5.1

Organizare de santier

5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

5.1.2 chelt conexe organizarii de santier

5.2

Comisioane, taxe

3.258

0.737

3.258

0.737

comisionul băncii finanțatoare

cota aferentă ISC

1.755

0.397

1.755

0.397

cota amenajarea teritoriului, urbanism

0.251

0.057

0.251

0.057

prime de asigurare autorit contractanta

alte cheltuieli de aceeași natură cf legii

cota aferentă CSC

1.253

0.284

1.253

0.284

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

2.507

0.567

0.602

3.108

0.703

TOTAL

5.765

1.304

0.602

6.367

1.440

ing. Bone Tiberiu

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiți

  Nr.crt

  Denumire obiect

  Mii Lei

  Luna

  I

  ii

  iii

  1

  Terasamente

  17,638

  2

  Suprastructura

  233,014

(4). ANALIZA COST-BENEFICIU

IDENTIFICAREA INVESTITIEI, DEFINIREA OBIECTIVELOR SI SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA

Denumirea lucrarii: “ Modernizare alei in Piata Obor ”.

Beneficiari ai proiectului: Administratia Domeniului Public - Oradea

Valoarea proiectului - conform Devizului general - 329195 lei inclusiv tva;

Prezenta analiza s-a facut tinind cont de urmatoarele supozitii:

 • - Fără realizarea investiției - scenariu inertial

 • - Realizarea investiției - scenariul 1

 • - Realizarea investiției - scenariul 2

Obiectivul prezentului proiect consta in modernizarea unor alei in Piata Obor.

Rezultate anticipate:

Asfaltarea unor alei in Piata Obor si scurgerea apelor pluviale de pe suprafața acestora in canalizarea pluviala din zona.

Surse de finantare:

Sursa de finantare: bugetul local al Municipiului Oradea

Perioada de referinta

Perioada de referinta are un efect extrem de important asupra analizei, ea afectind calculul principalilor indicatori ai analizei financiare si economice. Astfel, ( avind in vedere ca perioada de referinta pentru sectorul drumuri este intre 25 - 30 ani ), analiza s-a făcut pe 30 de ani, conform recomandarilor din Manualul de referinta si “Guide to Cost-Benefit Analysis of major Projects in the context of EC Regional Policy, 1997 Edition”

ANALIZA OPTIUNILOR

Stabilirea listei lungi de alternative :

 • a) Aleile vor ramine in continuare nemodernizate

 • b) Aleile vor fi supuse la reparatii doar in unele zone

 • c) Aleile vor fi reabilitate pe intreaga lungime

Analizarea listei lungi de alternative:

 • a. avind in vedere situatia actuala in care se afla in acest moment aleile, aceasta alternativa a fost luata in calcul ca varianta inertiala ( fara realizarea investitiei )

 • b. avind in vedere ca in perioadele ploioase aceste alei sint in cea mai mare parte impracticabile avind suprafetele inundate, aceasta varianta nu a fost luata in considerare

 • c. aceasta varianta a fost luata in considerare. Mai mult decit atit, in cadrul acestei variante au fost studiate 2 scenarii - unul pesimist si unul optimist.

Scenarii folosite

Prezenta analiza s-a facut tinind cont de urmatoarele supozitii:

 • - Fără realizarea investiției - scenariu inertial

 • - Realizarea investiției - V1

 • - Realizarea investiției - V2

ANALIZA FINANCIARA

Costuri

Costurile avute in vedere sint costurile cu reparatiile curente, costuri cu reparatii majore si intretinerea pe timp de iarna.

Costurile cu reparatiile curente ( uzura ):

Au fost calculate ca procente din valoarea suprastructurii ( 211283 lei ) viitoarelor alei. S-au folosit urmatoarele procente: 2% pentru anii 4 si 7, 3% pentru anii 8 si 10 ( pentru varianta 1 ). Pentru varianta 2 s-a folosit un procent cu 1% mai mare decit in cazul variantei 1.

Reparatii majore ( infrastructura )

Au fost calculate ca procente din valoarea terasametelor ( 99526 lei ) viitoarelor alei. S-au folosit procente de 1% in anul 5 si 2% in anul 8 pentru varianta 1 si 2% si respectiv 3%. Valorile aferente anului 8 s-au considerat constante din 2 in 2 ani pina in anul 30 al investitiei.

Costuri aditionale avute in vedere:

Intretinerea aleilor pe timp de iarna. In cadrul acestor costuri intra lucrarile de dezapezire, lucrarile de imprastiere de materiale antiderapante, etc.

Devirea circulatiei nu va avea efecte negative decit pe portiuni reduse, cuantificarea baneasca a acesteia nefiind relevanta.

Venituri avute in vedere: pe durata executiei, se vor putea angaja temporar aproximativ 3 someri din zona Oradea, astfel - bugetul local va fi degrevat de plata ajutoarelor in suma de 9600 lei.

Distorsiuni

Datorita faptului ca reabilitarea aleilor din prezentul SF va urmari acelasi traseu cu cel actual nu s-au luat in calcul distorsiuni ale intrarilor.

Sumele folosite in cadrul analizei pentru a acoperii cheltuielile aferente drumurilor au fost considerate subventiile Municipiului Oradea.

Calculul indicilor de actualizare

Conform Ghidului solicitantului, Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 5% în termeni reali ca valoare orientativă pentru proiectele de investiții publice cofinanțate prin Fonduri.

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii nete prezente

(NPVF) a fost definita rata de actualizare dupa cum urmeaza:

Formula folosita:

Pt an 1:

1 / ( 1+5%)

Pt anul 2:

1 / ( 1+5%)2

Pt anul 3:

1 / ( 1+5%)3

Pt anul 4:

1 / ( 1+5%)4

Pt anul 5:

1 / ( 1+5%)5

Pt anul 30:

1 / ( 1+5%)30

tabel 1

Ta

bel indici de actualizare

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1+5%)-

30

0.952

0.907

0.864

0.823

0.784

0.746

0.711

0.677

0.645

0.614

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.585

0.557

0.530

0.505

0.481

0.458

0.436

0.416

0.396

0.377

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0.359

0.342

0.326

0.310

0.295

0.281

0.268

0.255

0.243

0.231

Cash flow investitie

tabel 2

cash flow financiar

v0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

uzura suprastructura

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

deteriorare strat infrastructura

2985.78

2985.78

2985.78

2985.78

2985.78

2985.78

2985.78

2985.78

2985.78

32843.58

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

total cheltuieli

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

41632.90

venituri CJ

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

41632.90

alte venituri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

11775.10

41632.90

cash flow financiar

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

v1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

uzura suprastructura

0.00

0.00

0.00

4225.66

4225.66

4225.66

4225.66

6338.49

6338.49

6338.49

deteriorare strat infrastructura

0.00

0.00

0.00

0.00

995.26

0.00

0.00

1990.52

0.00

0.00

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

total cheltuieli

187.78

187.78

187.78

4413.44

5408.70

4413.44

4413.44

8516.79

6526.27

6526.27

venituri CJ

9600.00

187.78

187.78

4413.44

5408.70

4413.44

4413.44

8516.79

6526.27

6526.27

alte venituri

13825.66

4225.66

4225.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

23425.66

4413.44

4413.44

4413.44

5408.70

4413.44

4413.44

8516.79

6526.27

6526.27

cash flow financiar

23237.88

4225.66

4225.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

v2

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

uzura suprastructura

0.00

0.00

0.00

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

8451.32

8451.32

8451.32

deteriorare strat infrastructura

0.00

0.00

0.00

0.00

1990.52

0.00

0.00

2985.78

0.00

0.00

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

total cheltuieli

187.78

187.78

187.78

6526.27

8516.79

6526.27

6526.27

11624.88

8639.10

8639.10

venituri CJ

187.78

187.78

187.78

6526.27

8516.79

6526.27

6526.27

11624.88

8639.10

8639.10

alte venituri

9600.00

6338.49

6338.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

9787.78

6526.27

6526.27

6526.27

8516.79

6526.27

6526.27

11624.88

8639.10

8639.10

cash flow financiar

9600.00

6338.49

6338.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

continuare tabel 2

cash flow financiar

V0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

uzura suprastructura

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

deteriorare strat infrastructura

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

338

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

total cheltuieli

41632.9

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

venituri CJ

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

alte venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

total venituri

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

cash flow financiar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vi

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

uzura suprastructura

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

deteriorare strat infrastructura

0.00

1990.52

0.00

1990.52

0.00

1990.52

0.00

1990.52

0.00

1990.52

1990.52

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

total cheltuieli

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

venituri CJ

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

alte venituri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

cash flow financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

v2

0

an

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

uzura suprastructura

8451.3

8451.3

8451.3

8451.3

8451.3

8451.3

8451.3

8451.3

8451.3

8451.3

8451.3

deteriorare strat infrastructura

0.0

2985.8

0.0

2985.8

0.0

2985.8

0.0

2985.8

0.0

2985.8

2985.8

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

187.8

187.8

187.8

187.8

187.8

187.8

187.8

187.8

187.8

187.8

187.8

total cheltuieli

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

venituri CJ

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

alte venituri

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

total venituri

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

11624.9

8639.1

cash flow financiar

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

continuare tabel 2

cash flow financiar

v0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

uzura suprastructura

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

8451.32

deteriorare strat infrastructura

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

32843.58

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

total cheltuieli

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

venituri CJ

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

41632.90

alte venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

total venituri

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

41632.9

cash flow financiar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vi

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

uzura suprastructura

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

6338.49

deteriorare strat infrastructura

1990.52

1990.52

0.00

1990.52

0.00

1990.52

0.00

1990.52

0.00

1990.52

1990.52

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

187.78

total cheltuieli

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

venituri CJ

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

alte venituri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

cash flow financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

v2

0

an

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

uzura suprastructura

8451.320

8451.320

8451.320

8451.320

8451.320

8451.320

8451.320

8451.320

8451.320

8451.320

8451.320

deteriorare strat infrastructura

2985.780

2985.780

0.000

2985.780

0.000

2985.780

0.000

2985.780

0.000

2985.780

2985.780

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

187.778

187.778

187.778

187.778

187.778

187.778

187.778

187.778

187.778

187.778

187.778

total cheltuieli

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

venituri CJ

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

alte venituri

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

total venituri

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

11624.878

8639.098

cash flow financiar

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

Calculul valorii actualizate nete (VAN)

Calcul valoarea actualizata neta financiara

VARIANTA 1

an

1

2

3

1            4

1               5               |

6

7

8

9

10

Total cheltuieli

187.78

187.78

187.78

4413.44

5408.70

4413.44

4413.44

8516.79

6526.27

6526.27

Total venituri

23425.66

4413.44

4413.44

4413.44

5408.70

4413.44

4413.44

8516.79

6526.27

6526.27

Flux anual

23237.88

4225.66

4225.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total cheltuieli

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

Total venituri

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total cheltuieli

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

Total venituri

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ind actualizare

0.36

0.34

0.33

0.31

0.30

0.28

0.27

0.26

0.24

0.23

VNAF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare actualizata neta financiara

-299580.60

Valoarea proiect

329195

Valoare actualizata venituri nete / valoarea proiectului

9.00%

VARIANTA 2

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total cheltuieli

187.78

187.78

187.78

6526.27

8516.79

6526.27

6526.27

11624.88

8639.10

8639.10

Total venituri

9787.78

6526.27

6526.27

6526.27

8516.79

6526.27

6526.27

11624.88

8639.10

8639.10

Flux anual

9600.00

6338.49

6338.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total cheltuieli

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

Total venituri

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total cheltuieli

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

Total venituri

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

11624.88

8639.10

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare actualizata neta financiara

-308827.52

Valoarea proiect

329195

Valoare actualizata venituri nete / valoarea proiectului

6.19%

Observam ca in ambele variante VAN este negativa ( -299580 in cazul variantei 1 si -308827 lei in cazul variantei 2 ).

Calculul ratei interne de rentabilitate (RIR)

tabel 4

Rata interna de rentabilitate financiara

V1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total cheltuieli

187.78

187.78

187.78

4413.44

5408.70

4413.44

4413.44

8516.79

6526.27

6526.27

Total venituri

23425.66

4413.44

4413.44

4413.44

5408.70

4413.44

4413.44

8516.79

6526.27

6526.27

Flux anual

23237.88

4225.66

4225.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total cheltuieli

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

Total venituri

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total cheltuieli

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

Total venituri

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

8516.79

6526.27

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total cheltuieli

187.777778

187.777778

187.777778

6526.26778

8516.78778

6526.26778

6526.26778

11624.8778

8639.09778

8639.09778

Total venituri

9787.77778

6526.26778

6526.26778

6526.26778

8516.78778

6526.26778

6526.26778

11624.8778

8639.09778

8639.09778

Flux anual

9600

6338.49

6338.49

0

0

0

0

0

0

0

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total cheltuieli

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

Total venituri

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

Flux anual

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total cheltuieli

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

Total venituri

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

11624.8778

8639.09778

Flux anual

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RIR V1

-1.349%

Raport C/B V1

0.3063

RIR V2

-1.452%

Raport C/B V2

0.5171

Observam ca atit in cazul V 1 cit si in cazul V2, RIR este mai mica de 5%. Raportul c/b este de 0,3063 in cazul V1 si 0,5171 in cazul V2.

Raport cost beneficiu
Varianta 1

tabel 5

Raport cost / beneficiu

varianta 1

venituri

rata actualizare

(1+r)Ak

Vk/(1+r)Ak

costuri

(Ck+Ik)/(1+r)Ak

1

23425.66

0.926

1.93

12163.32

187.78

97.50

2

4413.44

0.857

3.45

1279.37

187.78

54.43

3

4413.44

0.794

5.77

764.60

187.78

32.53

4

4413.44

0.735

9.06

487.02

4413.44

487.02

5

5408.70

0.681

13.41

403.45

5408.70

403.45

6

4413.44

0.630

18.77

235.17

4413.44

235.17

7

4413.44

0.583

24.96

176.79

4413.44

176.79

8

8516.79

0.540

31.68

268.85

8516.79

268.85

9

6526.27

0.500

38.50

169.51

6526.27

169.51

10

6526.27

0.463

44.98

145.09

6526.27

145.09

11

8516.79

0.429

50.69

168.00

8516.79

168.00

12

6526.27

0.397

55.31

118.00

6526.27

118.00

13

8516.79

0.368

58.60

145.35

8516.79

145.35

14

6526.27

0.340

60.47

107.92

6526.27

107.92

15

8516.79

0.315

60.97

139.70

8516.79

139.70

16

6526.27

0.292

60.20

108.41

6526.27

108.41

17

8516.79

0.270

58.37

145.90

8516.79

145.90

18

6526.27

0.250

55.71

117.15

6526.27

117.15

19

8516.79

0.232

52.44

162.41

8516.79

162.41

20

6526.27

0.215

48.79

133.77

6526.27

133.77

21

8516.79

0.199

44.93

189.54

8516.79

189.54

22

6526.27

0.184

41.04

159.00

6526.27

159.00

23

8516.79

0.170

37.24

228.72

8516.79

228.72

24

6526.27

0.158

33.60

194.25

6526.27

194.25

25

8516.79

0.146

30.18

282.16

8516.79

282.16

26

6526.27

0.135

27.03

241.42

6526.27

241.42

27

8516.79

0.125

24.16

352.54

8516.79

352.54

28

6526.27

0.116

21.56

302.70

6526.27

302.70

29

8516.79

0.107

19.23

442.86

8516.79

442.86

30

6526.27

0.099

17.16

380.42

6526.27

380.42

222901.43

20213.37655

191212.22

6190.56

Raport cost/beneficiu varianta 1

6190.56   /

20213.38

0.3063

pag 20

Varianta 2

Raport cost / beneficiu

varianta 2

venituri

rata actualizare

(1+r)Ak

Vk/(1+r)Ak

costuri

(Ck+Ik)/(1+r)Ak

1

9787.777778

0.9259

1.93

5082.12

187.78

97.50

2

6526.267778

0.8573

3.45

1891.83

187.78

54.43

3

6526.267778

0.7938

5.77

1130.63

187.78

32.53

4

6526.267778

0.7350

9.06

720.17

6526.27

720.17

5

8516.787778

0.6806

13.41

635.30

8516.79

635.30

6

6526.267778

0.6302

18.77

347.75

6526.27

347.75

7

6526.267778

0.5835

24.96

261.43

6526.27

261.43

8

11624.87778

0.5403

31.68

366.96

11624.88

366.96

9

8639.097778

0.5002

38.50

224.39

8639.10

224.39

10

8639.097778

0.4632

44.98

192.07

8639.10

192.07

11

11624.87778

0.4289

50.69

229.31

11624.88

229.31

12

8639.097778

0.3971

55.31

156.20

8639.10

156.20

13

11624.87778

0.3677

58.60

198.39

11624.88

198.39

14

8639.097778

0.3405

60.47

142.86

8639.10

142.86

15

11624.87778

0.3152

60.97

190.68

11624.88

190.68

16

8639.097778

0.2919

60.20

143.50

8639.10

143.50

17

11624.87778

0.2703

58.37

199.14

11624.88

199.14

18

8639.097778

0.2502

55.71

155.07

8639.10

155.07

19

11624.87778

0.2317

52.44

221.67

11624.88

221.67

20

8639.097778

0.2145

48.79

177.08

8639.10

177.08

21

11624.87778

0.1987

44.93

258.70

11624.88

258.70

22

8639.097778

0.1839

41.04

210.48

8639.10

210.48

23

11624.87778

0.1703

37.24

312.19

11624.88

312.19

24

8639.097778

0.1577

33.60

257.14

8639.10

257.14

25

11624.87778

0.1460

30.18

385.13

11624.88

385.13

26

8639.097778

0.1352

27.03

319.57

8639.10

319.57

27

11624.87778

0.1252

24.16

481.20

11624.88

481.20

28

8639.097778

0.1159

21.56

400.69

8639.10

400.69

29

11624.87778

0.1073

19.23

604.48

11624.88

604.48

30

8639.097778

0.0994

17.16

503.58

8639.10

503.58

282478.7333

16399.71

260201.75

8479.60

Raport cost/beneficiu varianta 2

8479.60   /

16399.71

0.5171

ANALIZA DE RISC ȘI SENZITIVITATE

Analiza de risc si senzitivitate a fost elaborata conform art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006.

Analiza de risc. Factorii de risc critici:

Lipsa elasticitatii investitiei

Nu este cazul .

Influenta negativa asupra activitatilor colaterale

Nu este cazul

Schimbare a traficului dupa o anumita perioada de timp - Nu este cazul.

Risc de inlocuire cu o alta infrastructura existenta/viitoare - inexistent

Pierderea identitatii culturale specifice zonei

Nu este cazul .

Cresteri de preturi utilitati/curent electric

Nu este cazul

tabel 8

Variabile critice

IRR standard

IRR modificat

Modificare

Rezultat

total cheltuieli incluzind chelt cu

asfalt cu 1% mai mari vi

-1.35%

-1.35%

0.9982

Variabila nu este critica

total cheltuieli incluzind chelt cu asfalt cu 1% mai mari v2

-1.45%

-1.48%

0.9804

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 1

-1.35%

-1.35%

0.9993

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 2

-1.45%

-1.46%

0.9967

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 1

-1.3501%

-1.46%

0.9268

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 2

-1.45%

-1.45%

0.9995

Variabila nu este critica

Analiza de senzitivitate

Identificarea variabilelor critice:

tabel 9

Variabile critice

VNA standard

VNA modificat

Modificare

Rezultat

total cheltuieli incluzind chelt cu

asfalt cu 1% mai mari vi

-299580.6

-300317.7

0.99755

Variabila nu este critica

total cheltuieli incluzind chelt cu asfalt cu 1% mai mari v2

-308827.5

-309831.8

0.99676

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 1

-299580.6

-299679.9

0.999669

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 2

-308827.5

-308980.3

0.99951

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 1

-299580.6

-299609.5

0.99990

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 2

-308827.5

-308856.4

0.99991

Variabila nu este critica

tabel 10

Variabile critice

c/b standard

c/b modificat

Modificare

Rezultat

total cheltuieli incluzind chelt cu

asfalt cu 1% mai mari vi

0.30626

0.30882

0.99172

Variabila nu este critica

total cheltuieli incluzind chelt cu asfalt cu 1% mai mari v2

0.51706

0.52138

0.99171

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 1

0.30626

0.30659

0.99893

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 2

0.51706

0.51769

0.99878

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 1

0.30626

0.30644

0.99943

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 2

0.51706

0.51727

0.99958

Variabila nu este critica

Observam ca nu avem variabile critice ( nici o crestere cu 1% a valorii cheltuielilor de reparatii cu infrastructura sau suprastructura nu duce la o modificare a indicatorilor cu mai mult de 1% ).

tabel 11

Senzitivitate

Valoare actualizata / val proiect

Val actuali / val pr -stand

Modificare

VNAF

Standard

Crestere

IRR

IRR standard

Modificare

Crestere cost lucrari cu

10% mai mare vi

8.178%

9.00%

90.9%

-332500.1

-299580.6

90.1%

-1.69%

-1.35%

125%

Crestere cost lucrari cu

20% mai mare vi

7.497%

9.00%

83.3%

-365419.6

-299580.6

82.0%

-2.00%

-1.35%

148%

Crestere cost lucrari cu

30% mai mare vi

6.920%

9.00%

76.9%

-398339.1

-299580.6

75.2%

-2.29%

-1.35%

169%

Crestere cost lucrari cu

40% mai mare vi

6.426%

9.00%

71.4%

-431258.6

-299580.6

69.5%

-2.54%

-1.35%

189%

Crestere cost lucrari cu

50% mai mare vi

5.997%

9.00%

66.7%

-464178.1

-299580.6

64.5%

-2.78%

-1.35%

206%

Crestere cost lucrari cu

i0% mai mare v2

5.625%

6.19%

90.9%

-341747.0

-308827.52

90.4%

-1.79%

-1.45%

123%

Crestere cost lucrari cu

20% mai mare v2

5.156%

6.19%

83.3%

-374666.5

-308827.52

82.4%

-2.09%

-1.45%

144%

Crestere cost lucrari cu

30% mai mare v2

4.759%

6.19%

76.9%

-407586.0

-308827.52

75.8%

-2.36%

-1.45%

163%

Crestere cost lucrari cu

40% mai mare v2

4.419%

6.19%

71.4%

-440505.5

-308827.52

70.1%

-2.62%

-1.45%

180%

Crestere cost lucrari cu

50% mai mare v2

4.125%

6.19%

66.7%

-473425.0

-308827.52

65.2%

-2.85%

-1.45%

196%

Se observa, chiar si in varianta unei cresteri a investitiei cu 50% - ipoteza calculate pentru ambele variante ca indicatorii se incadreaza in recomandarile analizei cost beneficiu.

Modernizare alei in Piata Obor

pag 25


Plan de raspunsuri la riscuri

Planul de raspuns la riscurile posibile este prezentat in „matricea de management a riscurilor Tabel 12

Nr. crt.

Risc

Tehnici de control

Masuri de management al riscurilor

1

Conditii meteorologice nefavorabile pe durata executarii lucrarilor

Reducerea riscului

Pentru a reduce impactul asupra implementarii investitiei se recomanda la elaborarea graficului de executie luarea in calcul a unor marje de timp de siguranta

2

Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat

Evitarea riscului

Evitarea riscului se poate face prin realizarea unui grafic de executie realist, complectate cu clauzele de penalitate si denuntare unilaterala stipulate prin contractul de executie

3

Despartirea cuantumului financiar stipulat prin contractul de executie

Reducerea riscului

Planificarea realista a rezervelor financiare, corelat cu o verificare riguroasa a pretentiilor constructorului conduc la aplanarea efectelor acestui tip de riscuri

4

Intarzieri in achizitionarea utilajelor, furniturilor sau serviciilor contractate

Evitarea riscului

O buna planificare a contractarii (de catre beneficiar sau constructor) a acestor tipuri de achizitie, prin care sa se asigure o marje de siguranta, conduce la evitarea acestor tipuri de riscuri

5

Interes scazut fata de locurile de munca asigurate prin implementarea proiectului

Reducerea riscului

Instrumentul utilizat in reducerea aparitiei acestui risc il reprezinta asigurarea unor facilitati combinat cu motivare financiara

6

Nerespectarea termenelor de plata

Evitarea riscului

Acest risc poate fi evitat printr-o judicioasa planificare a termenelor la care se depun spre decontare lucrarile executate cu termenele prevazute pentru decontarea acestor lucrari

RECAPITULARE VALORI INDICATORI RELEVANTI

(conform Program Operational Regional 2007-2013)

VARIANTA 1

VAN= -299580

< 0

RIR = -1,349%

< 5%

Raport cost / beneficiu = 0,3063

< 1

VARIANTA 2

VAN= -308827

< 0

RIR = -1,452%

< 5%

Raport cost / beneficiu = 0,5171

< 1

 • (5) Sursele de finanțare a investiției

Finantarea obiectivului de investitii se va realiza din sursele proprii al S.C. A.D.P. S.A. Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: la executarea lucrării vor fi angrenați cca. 6 persoane, pe durata executiei lucrarilor

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 0

 • (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. ) Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totală -329,195 mii lei, exprimat in mii euro 74,477

Din care C+M - 310,809 mii lei, exprimat în mii euro 70,317

(în prețuri -1 euro = 4,4201 lei, curs BNR la 05.08.2013),

 • 2. ) Eșalonarea investiției (INV / C+M):

Anul I       329,195 mii lei / 310,809 mii lei (incl. TVA)

Anu II        0 mii lei / 0 mii lei (incl. TVA)

 • 3) Durata de realizare (luni) - 3 luni ;

4) . Capacități (în unități fizice și valorice);

♦ Suprafata alei: 2725 mp

 • 5.) Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

- nu este cazul

 • (8) Avize și acorduri de principiu

 • 1. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. Certificatul de urbanism

 • 3. Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termica si electrică, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

 • 4. Acordul de mediu

 • 5. Alte avize și acorduri de principiu specifice.