Hotărârea nr. 669/2013

privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de verificare a documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de „Construire, modernizare, reabilitare, amenajări, reparaţii străzi, amenajare spaţii de parcare, poduri, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilităţile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea” - ACORD CADRU PE TREI ANI - 2014-2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea achiziției publice a serviciului de verificare a documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de „Construire, modernizare, reabilitare, amenajări, reparații străzi, amenajare spații de parcare, poduri, lucrări pentru siguranța circulației, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul și trafic rutier necesare a se realiza în municipiulOradea” - ACORD CADRU PE TREI ANI - 2014-2016

Analizând Raportul de specialitate nr. 189379/05.09.2013 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea achiziției publice a serviciului de verificare a documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de „Construire, modernizare, reabilitare, amenajări, reparații străzi, amenajare spații de parcare, poduri, lucrări pentru siguranța circulației, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul și trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea”- ACORD CADRU PE TREI ANI 2014 - 2016,

În conformitate cu prevederile art. 142 din O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 11, pct. 13, art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organizarea achiziției publice a serviciului de verificare a documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de „Construire, modernizare, reabilitare, amenajări, reparații străzi, amenajare spații de parcare, poduri, lucrări pentru siguranța circulației, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul și trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea” - prin încheierea unui acord cadru pe trei ani, respectiv 2014-2016.

Art.2. Se aprobă valoarea maximăaacorduluicadruîncuantumde900.000lei, respectiv3contractesubsecventede câte 300.000 lei fiecare.

Art.3. Se aprobă valoarea minimăaacorduluicadruîn cuantum de 300.000 lei, respectiv 3 contracte subsecvente de câte 100.000 lei fiecare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor,

  • -   Primarul municipiului Oradea,

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

  • -   Birou Drumuri Publice,

  • -   Direcția Economică,

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 9 septembrie 2013

Nr. 669


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.