Hotărârea nr. 666/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “Modernizare hala de carne în Piaţa Cetate Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție “Modernizare hala de carne în Piața Cetate Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 189308/05.09.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție “Modernizare hala de carne în Piața Cetate Oradea”,

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 5625 din data de 13.08.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului “Modernizare hala de carne în Piața Cetate Oradea”, întocmită de către SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, precum și în baza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții elaborată de către SCPROEXCO SRL Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), lit. d), și ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție “Modernizare hala de carne în Piața Cetate Oradea” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI


Ordonatorul principal de credite :


Beneficiar :..............................................................


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

(1 Euro =4,4304 lei în data de 08.08.2013)

Valoarea totală a investiției

din care C+M

Eșalonarea investiției INV/C+M

AnulI

Capacități (în unități fizice și valorice)

 • - arhitectură                  346,15 mp

 • - rezistență                   346,15 mp

 • - instalații sanitare

 • - alimentare cu apă

 • - canalizare menajeră

- obiecte sanitare

 • - instalații electrice

izolant și țevi protecție                        688 ml

- corpuri de iluminat

- instalații ventilații

tubulatură ventilații                                180 ml

Durata de realizare a investiției:


Primarul municipiului Oradea

SC Administrația Domeniului Public SA Oradea


493,770 mii lei / 111,450 mii euro(inclusiv TVA)

413,725 mii lei / 93,383 mii euro(inclusiv TVA)

493,770 mii lei / 413,725 mii lei(inclusiv TVA)

111,450 mii euro / 93,383 mii euro(inclusiv TVA)

173,528 mii lei /39,168 mii euro(inclusiv TVA)

35,040 mii lei/7,909 mii euro(inclusiv TVA)

24,336 mii lei/5,493 mii euro(inclusiv TVA)

140 ml

94 ml

20 buc

144,168 mii lei/32,541 mii euro (inclusiv TVA)           - tub

74 bucati

36,653 mii lei/8,273 mii euro(inclusiv TVA)              -


6 luni


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile proprii sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA

Oradea.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •  SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 666

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.