Hotărârea nr. 661/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amplasare staţie de transbordare (autogară), B-dul Ştefan cel Mare – Gara Centrală, municipiul Oradea, judeţul Bihor“

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amplasare stație de transbordare (autogară), B-dul Ștefan cel Mare - Gara Centrală, municipiul Oradea, județul Bihor“

Analizând Raportul de specialitate nr. 182193/23.08.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amplasare stație de transbordare (autogară), B-dul Ștefan cel Mare - Gara Centrală, municipiul Oradea, județul Bihor“, elaborat de către SC Proiect Bihor SA Oradea

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9664/19.09.2013 prezentată de către Oradea Transport Local S.A. privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții „Amenajare stații transbordare în locațiile b-dul. Decebal (bloc A.N.L.), b-dul. Dacia (bloc zig - zag, dus - întors) și b-dul. Ștefan cel Mare (garaCFR, dus-întors)

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), c) alin. 4 lit. d), alin. 5 lit. c) art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amplasare stație de transbordare (autogară), B-dul Ștefan cel Mare - Gara Centrală, municipiul Oradea, județul Bihor“ cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1 euro = 4, 3870 lei la data de 14.02.2013

Ordonatorul principal de credite :.............................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:............................................................................municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției :    614,475 mii lei / 140,065 mii euro inclusiv TVA

dincareC+M:               420,559miilei/ 95,865 mii euro inclusiv TVA

Eșalonarea investiției INV/C+M

AnulI                       614,475miilei/420,559miilei inclusivTVA

140,065miieuro/95,865miieuroinclusivTVA

Capacități :

 • - hol așteptare                                                44,60

 • - birou administrativ                                              10,90

 • - punct vânzare bilete                                         8,08mp;

 • - spațiu comercial                                              10,72

 • - grupuri sociale femei, bărbați și persoane cu dizabilități          21,40

 • - 5 bucăți copertine metalice                                   27,67

Durata de realizare a investiției :                                   6 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale Oradea Transport Local SA , aprobate potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Oradea Transport Local SA .

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •  Oradea Transport Local SA

 • •  Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 661


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila