Hotărârea nr. 660/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amplasare staţii de transbordare (autogară), B-dul Decebal – intersecţie cu Calea Aradului, municipiul Oradea, judeţul Bihor“

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amplasare stații de transbordare (autogară), B-dul Decebal - intersecție cu Calea Aradului, municipiul Oradea, județul Bihor“

Analizând Raportul de specialitate nr. 182193/23.08.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amplasare stații de transbordare (autogară), B-dul Decebal -intersecție cu Calea Aradului, municipiul Oradea, județul Bihor“ , elaborat de către SC Proiect Bihor SA Oradea

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9664/19.09.2013 prezentată de către Oradea Transport Local S.A. privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții „Amenajare stații transbordare în locațiile b-dul. Decebal (bloc A.N.L.), b-dul. Dacia (bloc zig - zag, dus - întors) și b-dul. Ștefan cel Mare (gara CFR, dus-întors)

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), c) alin. 4 lit. d), alin. 5 lit. c) art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție“Amplasare stații de transbordare (autogară), B-dul Decebal - intersecție cu Calea Aradului, municipiul Oradea, județul Bihor“ cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1euro=4,3870leiladatade14.02.2013

Ordonatorul principal de credite :


Beneficiar :


Primarul municipiului Oradea municipiul Oradea


Valoarea totală a investiției : din care C+M :

Eșalonarea investiției INV/C+M

AnulI


534,732 mii lei / 121,890 mii euro inclusiv TVA

419,129 mii lei / 95,539 mii euro inclusiv TVA


534,732 mii lei/ 419,129 mii lei inclusivTVA

121,890 mii euro / 95,539 mii euro inclusiv TVA


Capacități :

  • - hol așteptare, spații comerciale

  • - birou administrativ

-punctvânzare bilete

  • - grupuri sociale femei, bărbați și persoane cu dizabilități

  • - învelitoare șarpantă

Durata de realizare a investiției :


110,26 mp;


4,21 mp;

4,21 mp;

12,19 mp;


209,86 mp

6 luni


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale Oradea Transport Local SA , aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Oradea Transport Local SA .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -  Direcția Economică

  • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • -  Oradea Transport Local SA

- Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 660


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila