Hotărârea nr. 66/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Câmpului – prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului și în strada Ogorului”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare strada Câmpului - prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului și în strada Ogorului”

Analizând Raportul de specialitate nr. 19666/2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Câmpului - prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului și în strada Ogorului

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19669/30.01.2013 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare str. Câmpului - prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului și în str. Ogorului”

Luând în considerare Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiție , „Modernizare str. Câmpului - prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului și în str. Ogorului”, elaborat de către S.C. Aquacons SRL Oradea.

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), c), alin. 4 lit. d), alin. 5 lit. c) art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru

obiectivul de investiție: „Modernizare strada Câmpului - prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului și în strada Ogorului”

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar.........................................................municipiul Oradea

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 1.636.573,73 lei = 361.147 euro (în prețuri - la cursul valutar 4,5316 lei/euro in data de 04.12.2012), din care:

- construcții-montaj (C+M): 1.422.735,17lei = 313.958,68 euro

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 1.636.573,73 lei, resp. 361.147 euro / 1.422.735,17 lei, resp. 313.958,68 euro

 • 3. durata de realizare C+M: 2 luni

4. capacități:

Categoria tronsoanelor de străzi Lungimea totala drumuri -prelungire spre str. Clujului -prelungire spre str. Ogorulu

Suprafață carosabil

- prelungire spre Calea Clujului


III

672,32 m, din care

455,37 m

216,95 m

4.033,92 mp, din care

2.732,22 mp

- prelungire spre strada Ogorului 1.301,70 mp


lungime trotuare                 1.344,64 m, din care

- prelungire spre Calea Clujului 910,74 m

 • - prelungire spre strada Ogorului 433,90 m

Suprafață trotuare               2.016,96 mp, din care

 • - prelungire spre Calea Clujului            1.366,11mp

- prelungire spre strada Ogorului 650,85 mp

 • •  Complex rutier partea carosabila

Strat de uzura BA16

Strat de legătura BAD25 6 cm

Strat baza din balast stabilizat cu ciment 15 cm

Strat de fundație din balast

 • •  Complex rutier trotuare

Strat de uzura BA8

Strat de baza din beton C12/15

Strat de fundație din balast

Canalizare

Canal pluvial stradal PVC 315mm

627,0 m, din care


 • - prelungire spre str. Clujului

 • - prelungire spre str. Ogorului

Iluminat public

 • •       Relocare stâlpi electrici

 • •      Stâlpi electrici noi -prelungire spre str. Clujului -prelungire spre str. Ogorului


454,0 m

173,0 m

4 buc.

23 buc, din care

14 buc

9 buc

Lungime rețea electrica iluminat public 554,0 m, din care

-prelungire spre str. Clujului 345,0 m

-prelungire spre str. Ogorului 209,0 m

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul municipiului Oradea

 • Direcția Tehnică

 • Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

 • Birou Drumuri Publice

 • Direcția Economică

 • Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 66


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila