Hotărârea nr. 658/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „Modernizare str. Făgăraşului - tronson cuprins între intersecţia cu strada Tepes Voda şi intersecţia cu strada Beiuşului”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: „Modernizare str. Făgărașului - tronson cuprins între intersecția cu strada Tepes Voda și intersecția cu strada Beiușului”

Analizând Raportul de specialitate nr.184194 din 27.08.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare str. Făgărașului - tronson cuprins între intersecția cu strada Tepeș Vodă și intersecția cu strada Beiușului elaborat de către SC Aquacons SRL,

Având în vedere Nota de fundamentare nr.184192/27.08.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare str. Făgărașului - tronson cuprins intre intersecția cu strada Tepes Vodă si intersecția cu strada Beiușului”,

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, actualizată, aprobarea proiectelor de investiții publice locale; (1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), lit. d), și ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: „Modernizare str. Făgărașului - tronson cuprins între intersecția cu strada Tepes Voda și intersecția cu strada Beiușului”: cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar................................................ Municipiul Oradea

1. Valoarea totală INVESTIȚIE 1.105.069,35 lei / 254.953,25 euro, inclusiv TVA, din care C+M 960.152,46 lei 221.519,12 euro, inclusiv TVA (curs euro 15 mai 2013, 1 euro=4,3344 lei);

  • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):- anul I: 1.105.069,35 lei /960.152,46 lei

3. durata de realizare:3 luni

Lungimea totala strada

521,73 m

Lățime parte carosabila strada, inclusiv parcare

6+2,50 m

Suprafața carosabil și parcări

4.816,53 mp

Complexrutierpartea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legătura BAD25

6 cm

Strat de baza piatra sparta

15 cm

Strat fundație balast

30 cm

Lungime trotuare

496,79m

Suprafața totală trotuare

745,35 mp

Accese

22 buc.

Suprafața totală accese

356,49mp

Complex trotuare si accese noi:

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza beton de ciment clasa C 12/15 10 cm

Strat inferior fundație balast                        15 cm

Complex trotuare și accese reabilitate:

Strat de uzura BA8 4 cm

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică; Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor,

- Primarul municipiului Oradea,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

- Birou Drumuri Publice

- Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 658


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila