Hotărârea nr. 657/2013

Privind stabilirea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor cu suprafeţele de 42469 mp şi 1449 mp, teren necesar realizării obiectivului de investiţie: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului – Municipiul Oradea, Judeţul Bihor “

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind stabilirea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor cu suprafețele de 42469 mp și 1449 mp, teren necesar realizării obiectivului de investiție: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului - Municipiul Oradea, Județul Bihor “

Analizând Raportul de specialitate nr. 17631 din data de 09.09.2013 întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri referitoare la realizarea lucrărilor de utilitate publică: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului - Municipiul Oradea, Județul Bihor“,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 501/ 28.08.2012 prin care s-a aprobat măsuri în vederea realizării obiectivelor de investiție Pasaje supraterane peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului și în zona străzii Ciheiului,

Luând în considerare Planul de situație avizat de către O.C.P.I. Bihor cu nr. 6102 /31.01.2013 - Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 42 din 31.01.2013, prin care s-a identificat suprafață totală de 42469 mp., reprezentând un tronson din amplasamentul lucrării de utilitate publică : “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului“ ,

De asemenea prin Planul de situație avizat de către O.C.P.I. Bihor cu nr. 40197 /14.03.2013 - Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 453 din 20.06.2013, s-a identificat suprafața de 1449 mp., reprezentând un tronson din amplasamentul lucrării de utilitate publică: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului“

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5 ) lit. a), și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea într-o coală de Carte funciară a suprafeței de 1265 mp teren identificat cu nr. topo 8566/18, din teritoriul cadastral Oradea, conform Adeverinței nr. 5391 /2013 emisă de O.C.P.I. Bihor, reprezentând teren public, proprietate publică a municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă înscrierea într-o coală de Carte funciară a suprafeței de 1268 mp teren identificat cu nr. topo 550/5, din teritoriul cadastral Seleuș, conform Adeverinței nr. 5391 /2013 emisă de O.C.P.I. Bihor, reprezentând teren public, proprietate publică a municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotelor de teren din nr. topo / cadastrale așa cum au fost ele dezmembrate în Tabelul de mișcare parcelară (fișa imobilului) - Anexa 1 la prezenta hotărâre, din proprietatea Statului Român, respectiv proprietatea persoanelor fizice vechi proprietari C.F., care intră în componența nr. cadastral constituit conform Planului de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 6102 /31.01.2013.

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr. cadastral cu suprafața de 42469 mp., constituit conform Tabelului de mișcare parcelară (fișa imobilului) - Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând teren de construcții, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 6102 /31.01.2013.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr. cadastral cu suprafața de 1449 mp., constituit conform Planului de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 40197 /17.06.2013, din terenul înscris în C.F. 10121 Seleuș cu nr. topo 524/3, reprezentând teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria municipiului Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

- O.C.P.I.Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 657

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

TABEL DE MISCARE PARCELARA (FISA IMOBILULUI)

Anexa la H.C.L. nr. 657/2013 Adresa imobilului: Loc. Oradea, intravilan, jud. Bihor

A. TEREN

SITUATIA DIN ACTE

SITUATIA ACTUALA

Proprietari

Cota parte

Act de proprietate

Identificator

nr. parcela/

nr. topografic

Suprafata din acte (mP)

Descrierea imobilului

Cod parcela

Descrierea imobilului

Suprafata Masurata (MP)

HCL 42/31.01.2013

CF 161946 OR

14476 OR

449

CF 161501 OR

14475 OR

3570/5830

CF 10023 Seleus

522/11 Seleus

4737/40037

CF 9901 Seleus

517/3 Seleus

779/52654

CF 9901 Seleus

544

348/5775

CF 176807 OR

176807 OR

3804/444359

CF 6798 OR

8479/2 OR

333/719

CF 2 Seleus

549 Seleus

477/5094

Adev. 5391/2013

8566/18 OR

719/1265

Adev. 5391/2013

550/5 Seleus

159/1268

CF 172342 OR

7061 OR

758/994

CF 178132 OR

178132 OR

2436/59374

CF NDF11816OR

13356OR

7035/24312

CF NDF 5921OR

7271OR

62/800

CF151586OR

16942 OR

2183/18439

CF NDF 5925 OR

7275 OR

16/800

Decizia de

Expropiere

CF 93608 OR

20169 OR

2/619

MUNICIPIUL ORADEA

1/1

CF NDF 5922 OR

7272 OR

383/800

INTRAVILAN

1DR

INTRAVILAN

42469

CF NDF 5902 OR

7252 OR

22/903

117/08.08.2013

CF 93607 OR

20168 OR

32/1212

CF NDF 5923 OR

7273 OR

172/800

CF NDF 5920 OR

7270 OR

51/800

CF NDF 5924 OR

7274 OR

18/800

CF 150564 OR

19072 OR

1815/4201

CF 156973 OR

16935 OR

919/964

CF 150578 OR

16934OR

1414/3242

CF159100OR

7268 OR

39/800

CF 151481 OR

146 OR

840/3714

CF 164415 OR

144/2 OR

2425/3912

CF 151457 OR

19071 OR

4792/11927

CF 93606 OR

20167 OR

29/1213

CF 171649 OR

524/2 Seleus

381/8602

CF 169998 OR

7269 OR

4/800

CF 150463 OR

8561 OR

1073/5400

CF NDF 3503 OR

4810 OR

193/3342

TOTAL

42469

42469

B. CONSTRUCTIE

SITUATIA DIN ACTE

SITUATIA ACTUALA

Proprietari

Cota parte

Act de proprietate

Suprafața din acte (mp)

Descrierea imobilului

Cod

construc tie

Descrierea imobilului

Suprafata masurata

Intocmit:

Ing. MOLODVAN Radu

Receptionat