Hotărârea nr. 655/2013

pentru aprobarea extinderii spaţiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre”, respectiv realizarea unei terase

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeței utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea și amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii și str. Madach Imre”, respectiv realizarea unei terase

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 189438 din 05.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeței utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea și amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii și str. Madach Imre”, respectiv realizarea unei terase,

Întrucât clădirea Bazarului, în care se găsește acest pasaj, este o construcție valoroasă din punct de vedere istoric și arhitectural, integrată perfect în stilul neoclasic, cu elemente neorenascentiste și neobaroce a clădirii impunătoare a teatrului și celorlalte construcții edificate în jurul acesteia,

Luând în considerare Contractul de comodat nr. 2 din 29.01.2010 și Actul Adițional încheiat între proprietarul spațiului comercial, înscris în CF nr. 150228-C1-U2 și SC Galeria Ristorante Del Teatro SRL,

Ținând cont de amendamentul formulat de dl consilier local Delorean Ion lulius în cadrul ședinței oextrardinare din

data de 09.09.2013,

În prezent Pasajul din clădirea Bazarului se află într-o stare avansată de degradare,

Pentru a pune în evidență spațiul deosebit al pasajului, se impune să-i atribuim o destinație,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, după îndeplinirea tuturor formalităților legale,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobăextinderea spațiului comercial învecinat imobilului înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea de către SC GALERIA RISTORANTE DEL TEATRO SA a suprafeței utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea și amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii și str. Madach Imre”, respectiv amenajarea unei terase, în condițiile documentațiilor de urbanism aprobate.

Art.2. După finalizarea lucrărilor de reabilitare și amenajare a „Pasajului de trecere între str. Republicii și str. Madach Imre”, investiția realizată asupra imobilului se predă municipiului Oradea, în proprietate publică.

Art.3. În compensarea cheltuielilor realizate cu reabilitarea și amenajarea pasajului, chiriașul va putea utiliza imobilul identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, pentru o perioadă calculată proporțional cu valoarea investiției, pe durata existenței societății păstrându-și același obiect de activitate - dar nu mai mult de 20 de ani, condiționat de asigurarea trecerii pietonale în pasaj.

Art.4. Valoarea investiției finale va fi considerată cea din Autorizația de luare în folosință.

Art.5. Cuantumul chiriei se va calcula conform tarifarului valabil la momentul respectiv pentru închirierea teraselor.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • ■   Primarul municipiului Oradea;

  • ■   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Instituția Arhitectului Șef;

  • ■   P.M.O. - Direcția Tehnică

  • ■   P.M.O. - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări Gestiune;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • ■   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 09 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 655

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.