Hotărârea nr. 654/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 82.922 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182334, înscris în CF 182334 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, în vederea sistării stării de indiviziune între Municipiul Oradea şi S.C. Tony Invent S.R.L

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a

suprafeței de 82.922 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182334, înscris în CF 182334 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, în vederea sistării stării de indiviziune între Municipiul Oradea și S.C. Tony

Invent S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17385 din data de 05.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 82.922 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Ogorului, identificat cu nr. cadastral 182334, în vederea sistării stării de indiviziune a proprietății notate în CF 182334 -Oradea,

Prin Hotărârea, nr. 549 din 31.07.2013, Consiliul Local al mun. Oradea a aprobat Actul de rezoluțiune parțială a Contractului de vânzare-cumpărare autentificat, cu nr. 1482 din 31 august 2008, la BNP - Baba Marinela din Oradea, între municipiul Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Tony Construct Imobiliare S.R.L. (actualmente S.C. Tony Invent S.R.L.),

Urmare a rezoluțiunii parțiale, suprafața de 79.043 mp din parcela cu nr. cad. 182334 și suprafața de 3.786 mp identificată cu nr. cadastral 182399, revine municipiului Oradea, în proprietate publică,

Suprafața de 82.922 mp teren, identificată cu nr. cadastral 182334, propusă pentru dezmembrare, se lotizează astfel:

  • -   Lotul 1, în suprafață de 3.879 mp, reprezintă cota de teren ce revine S.C. Tony Invent S.R.L. din parcela cu nr. cad. 182334;

  • -   Lotul 2, în suprafață de 79.043 mp, reprezintă cota de teren ce revine Municipiului Oradea, din parcela cu nr. cad. 182334;

Ținând seama de Legea nr. 7/ 1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. a) și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 82922 mp, teren identificat cu nr. cadastral 182334 - Oradea, astfel:

Nr. cadastra l dezmem brat

CFîn care este înscris nr. cadastra l

Suprafaț înscrisă în CF - mp -

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp -

Proprietar

182334

182334

82.922

LOT1

3.879

SC Tony Invent SRL

Oradea

LOT2

79.043

Municipiul Oradea proprietate publică

Art.II. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară, pentru nr. cadastrale astfel:

- Lotul 1 - reprezentând teren pentru construcții, în suprafață de 3.879 mp, proprietate a S.C. Tony Invent S.R.L.;

- Lotul 2 - reprezentând teren pentru construcții, în suprafață de 79043 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.IV. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Primăria municipiului Oradea - Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de gestiune;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -   AIO - Serviciul Terenuri;

  • -   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • -   S.C. Tony Invent S.R.L. prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 9 septembrie 2013

Nr. 654

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.