Hotărârea nr. 652/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8.332 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Crângului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.332 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Crângului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17386 din data de 05.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.332 mp, reprezentând, domeniul public al Municipiului Oradea, cu destinația de - drum în mun. Oradea, strada Crângului,

Strada Crângului este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/ 2002, la pozițiile nr. 180 - Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente,

În conformitate cu schița cadastrală, imobilul din mun. Oradea, str. Crângului se constituie din suprafața de 8.332 mp teren, ce provine din nr. topo. 1061/1 și 4018 teritoriul cadastral Episcopia Bihor,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea terenului, identificat cu nr. topo 4018, în suprafață de 2.827 mp, din teritoriul cadastral Episcopia Bihor, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor, nr. 50500 din 26.07.2013, reprezentând ”drum” proprietate publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8.332 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF sau adeverință în care este înscris

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral -mp-

8.332

1061/1

4409 - Episcopia Bihor

36.938

5.505

4018

Conform Adeverinței

O.C.P.I. Bihor nr. 50500 din 26.07.2013

2.827

2.827

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, a imobilului cu suprafața de 8.332 mp, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de - drum în mun. Oradea, strada Crângului


Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul drum în mun. Oradea, strada Crângului.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • - PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • - PMO - Direcția Tehnică;

  • - Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • - AIO - Serviciul Terenuri;

- AIO - Serviciul Cadastru;

- AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 9 septembrie 2013

Nr. 652

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.