Hotărârea nr. 650/2013

pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară a nr. cadastral 182284, reprezentând teren, domeniu public, în suprafaţa măsurată de 2.063 mp, cu destinaţia – drum în Oradea, zona str. Macului, provenit din alipirea nr. cadastrale 14266, 6100/18, 6100/15, 6100/11, 6100/7, 6100/6 şi 6100/3 - U.A.T. Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară a nr. cadastral 182284, reprezentând teren, domeniu public, în suprafața măsurată de 2.063 mp, cu destinația - drum în Oradea, zona str. Macului, provenit din alipirea nr. cadastrale 14266, 6100/18, 6100/15, 6100/11, 6100/7, 6100/6 și 6100/3 - U.A.T. Oradea

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17389 din data de 05.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea intabulării la Cartea Funciară a nr. cadastral 182284, reprezentând teren, domeniu public, cu suprafața măsurată de 2.063 mp având destinația de - drum în Oradea, zona str. Macului provenit din alipirea nr. cadastrale 14266, 6100/18, 6100/15, 6100/11, 6100/7, 6100/6 și 6100/3 U.A.T. Oradea,

În baza Referatului de admitere, nr. 53999 din 08.08.2013, emis de către O.C.P.I. Bihor, prin care s-a admis alipirea imobilelor cu identificator electronic: 159364, 177890, 180771, 182276, 182277, 182278 și 182279 din județul Bihor, U.A.T. Oradea, localitatea Oradea;

În conformitate cu schița cadastrală avizată de O.C.P.I. Bihor cu nr. 53999 din 29.08.2013;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară, a imobilului identificat cu nr. cadastral 182284, din județul Bihor, U.A.T. Oradea, localitatea Oradea, reprezentând teren, domeniu public, având suprafața măsurată de 22.063 mp și suprafața din acte de 2.064 mp, cu destinația de - drum în mun. Oradea, str. Macului, proprietatea publică a Municipiul Oradea, constituit prin alipirea nr. cadastrale 14266, 6100/18, 6100/15, 6100/11, 6100/7, 6100/6 și 6100/3 având identificator electronic: 159364, 177890, 180771, 182276, 182277, 182278 și 182279 din județul Bihor, U.A.T. Oradea, localitatea Oradea.

Art.2. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu date referitoare la imobilul drum în mun. Oradea, zona străzii Macului.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    Primăria municipiului Oradea (PMO) - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   P.M.O. - Direcția Tehnică;

  • -   P.M.O. - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări Gestiune;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -   AIO - Serviciul Terenuri;

-   AIO - Serviciul Cadastru;

  • -   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

  • -    O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 9 septembrie 2013

Nr. 650


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.