Hotărârea nr. 647/2013

privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 6.258 mp, 5.045 mp şi 3.757 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, str. Barcăului, tronsoanele I, II şi III

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 6.258 mp, 5.045 mp și 3.757 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinația de drum în mun. Oradea, str. Barcăului, tronsoanele I, II și III

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17193 din data de 05.09. 2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 6.258 mp, 5.045 mp și 3.757 mp, reprezentând teren, domeniul public al municipiului Oradea, cu destinația de drum în mun. Oradea, str. Barcăului, tronsoanele I, II și III,

Strada Barcăului este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 din 2002, la poziția nr. 72 - Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente,

În conformitate cu schițele cadastrale, imobilul din mun. Oradea, str. Barcăului se constituie prin dezlipirea suprafeței de 6.258 mp, 5.045 mp și 3.757 mp teren, din nr. topo. 2890 și 2891/5,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară, pentru înscrierea terenului identificat cu nr. topo 2891/5 în suprafață de 4.019 mp, din teritoriul cadastral Sântandrei, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor, nr. 57145/2013, reprezentând ”drum” - proprietate publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 5.045 mp, 3.757 mp și 6.258 mp, astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. topo este înscris în CF

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr.

cadastral -mp-

5.045

2890

CF 154683 Oradea

30.746

5.045

3.757

2890

3.757

6.258

2890

1.617

2891/5

Conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 57145 din 23.08.2013

4.019

4.641

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte funciară, a imobilelor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de drum public - strada Hațegului, astfel:

  • - suprafața de 5.045 mp reprezentând tronson 1.

  • - suprafața de 3.757 mp reprezentând tronson 2.

  • - suprafața de 6.258 mp reprezentând tronson 3.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul -drum în mun. Oradea, str. Barcăului, tronsoanele I, II și III.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

-   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică, Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • -   PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   PMO - Direcția Tehnică;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

-   AIO - Serviciul Terenuri;

-   AIO - Serviciul Cadastru;

- AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 9 septembrie 2013

Nr. 647

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.