Hotărârea nr. 642/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 176316, înscris în CF 176316 - Oradea, în vederea prelungirii străzilor Kiev şi Zorelelor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 176316, înscris în CF 176316 - Oradea, în vederea prelungirii străzilor Kiev și Zorelelor

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17395 / 05.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea lotizării nr. cadastral 176316 - Oradea, în vederea prelungirii străzilor Kiev și Zorelelor, ca urmare a dezvoltării edilitar urbane a zonei prin construirea în zona acestor străzi a unei clinici medicale și a unui spital privat,

Conform C.F. nr. 176316 - Oradea, imobilul cu nr. cadastral 176316 aparține Municipiului Oradea ca proprietate publică,

Având în vedere Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (3) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 republicată, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 176316 -Oradea, cu suprafața de 6.699 mp, conform următorului tabel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața

înscrisă în CF - mp -

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Observații

176316

176316 Oradea

6.699

LOT1

6.471

Municipiul Oradea - Teren public

LOT 2

106

Municipiul Oradea - Drum public

LOT 3

122

Municipiul Oradea - Drum public

TOTAL                                                        6.699

Art.II. Se aprobă înscrierea în 3 (trei) noi coli de Carte funciară a nr. cadastrale, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, aprobat la art. 1, astfel:

 • -   Lot 1 - ca teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință curți-construcții;

 • -   Lot 2 - ca teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință drum public - prelungirea străzii Zorelelor;

 • -   Lot 3 - ca teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință drum public - prelungirea străzii Kiev.

Art.III. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenurile identificate prin Planul de amplasament și delimitare aprobate la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.V. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -    Primăria municipiului Oradea - Instituția Arhitectului Șef;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • -   AIO - Serviciul Terenuri;

 • -   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 09 septembrie 2013

  Nr. 642


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.