Hotărârea nr. 641/2013

referitoare la modificarea Comisiei, numită prin HCL nr. 109/ 2010 - pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor de 250 mp teren atribuit, în baza Legii 15/ 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală și mandatarea acestei Comisii pentru promovarea unor măsuri de gestionare a parcelelor de teren atribuite

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

referitoare la modificarea Comisiei, numită prin HCL nr. 109/ 2010 - pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor de 250 mp teren atribuit, în baza Legii 15/ 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și mandatarea acestei Comisii pentru promovarea unor măsuri de gestionare a parcelelor de teren atribuite

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17180 din 03.09.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local Oradea actualizarea Comisiei numită prin H.C.L. nr. 109 din 25.02.2010,

Prin Hotărârea sus menționată s-a numit Comisia pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor de 250 mp teren atribuit în baza Legii 15/ 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și mandatarea acestei Comisii pentru promovarea unor măsuri de gestionare eficientă a parcelelor de teren atribuite în baza Legii 15/ 2003,

Prin H.C.L. nr. 706/ 2011 s-a modificat componența inițială a Comisiei sus menționată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL ALMUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă componența Comisiei pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor de 250 mp. teren atribuit în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și mandatarea acestei Comisii pentru promovarea unor măsuri de gestionare a parcelelor de teren atribuite în baza Legii 15/2003, astfel:

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Director - Instituția Arhitectul Șef

 • - Director Adjunct - Direcția Juridică

 • - Director Adjunct-A.I.O.

 • - Șef serviciu - Serviciul Terenuri - AIO

 • - Consilier,Serviciul Terenuri -AIO


 • 1. Dl. Vulcu Daniel

 • 2. Dl. Ile Cristian

 • 3. D-na. Lipoveanu Adriana

 • 4. D-na. Birău Diana

 • 5. Dl. Popescu Cristian

 • 6. D-na. Marinescu Steliana

 • 7. Dl. Cipleu Adrian

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare se abrogă.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele menționate la art. 1 din prezenta Hotărâre și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

-   Primarul municipiului Oradea;

 • -    Instituția Arhitectul Șef;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

-   AIO - Serviciul Terenuri;

 • -   membrii Comisiei precizați la art.1 din prezenta Hotărâre;

 • -   se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 641


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.