Hotărârea nr. 638/2013

privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 12/A, identificat cu nr. cadastral 181182, compus din suprafaţa de 705 mp teren, proprietate a Statului Român, pe care este edificată o casă aflată în proprietatea S.C. Agora Agroind S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 12/A, identificat cu nr. cadastral 181182, compus din suprafața de 705 mp teren, proprietate a Statului Român, pe care este edificată o casă aflată în proprietatea S.C. Agora Agroind S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17183 din data de 03.09.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune, Consiliului Local al municipiului Oradea, avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în mun. Oradea, str. Făcliei nr.12/A, în vederea îndeplinirii formalităților de intabulare pe suprafața de 705 mp teren, aflat în proprietatea Statului Român și administrarea Agenției Domeniului Statului, a casei din mun. Oradea, str. Făcliei nr. 12/A, cu suprafața construită la sol de 383 și majorarea capitalului social al S.C. Agora Agroind S.R.L. cu valoarea terenului,

Văzând Planul de amplasament vizat de O.C.P.I. Bihor, cu nr. 50.837 din 01.08.2013, pentru identificarea imobilului din mun. Oradea, str. Făcliei nr.12/A, compus din suprafața 705 mp, proprietate privată a Statului Român și casa cu suprafață construită la sol de 383 mp, aflată în proprietara S.C. Agora Agroind S.R.L.;

În baza Legii nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se avizează Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 181182, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F în care este înscris nr. topo.

Suprafața

nr. topo

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

Observații

7416/1

CF 79000 Oradea

780

705

Terenul - proprietate privată a Statului Român Construcția - proprietate a S.C. Agora Agroind S.R.L.

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară, a nr. cadastral 181182 constituit conform art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 705 mp, proprietate privată a Statului Român și casa cu suprafața construită la sol de 383 mp, aflată în proprietara S.C. Agora Agroind S.R.L.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Agenția Domeniului Statului - Reprezentanța Teritorială Bihor.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Primăria municipiului Oradea - Direcția Economică;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • •   AIO - Serviciul Terenuri;

 • •   O.C.P.I. Bihor;

 • •   S.C.AgoraAgroindS.R.L.pringrijaServiciuluiTerenuri

 • •   Agenția Domeniului Statului - Reprezentanța Teritorială Bihor prin grija Serviciului Terenuri

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 09 septembrie 2013

  Nr. 638


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.