Hotărârea nr. 637/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 87.360 mp teren identificat cu nr. cadastral 178626, înscris în CF 178626 - Oradea, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 87.360 mp teren identificat cu nr. cadastral 178626, înscris în CF 178626 - Oradea, situat în mun. Oradea, Șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17184 / 03.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 87.360 mp, teren identificat cu nr. cadastral 178626, înscris în CF 178626 - Oradea, situat în municipiul Oradea, Șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea.

Terenul, în suprafață de 87.360 mp, este situat în municipiul Oradea, Șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea, fiind înscris în proprietatea privată a municipiului Oradea, conform CF nr. 178626.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 670 din 31.08.2009, s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Eurobusiness I situat în municipiul Oradea, șos. Borșului.

În vederea atragerii surselor de finanțare necesare realizării rețelei de utilități publice și a infrastructurii rutiere, precum și concesionarea in favoarea potențialilor investitori, în Parcul Industrial Oradea administrat de ”S.C. Eurobusiness Parc S.A., se impune dezlipirea suprafeței de 87.360 mp, teren identificat cu nr. cadastral 178626 în 5 (cinci) loturi.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeței de

87.360 mp, teren identificat cu nr. cadastral 178626 - Oradea, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF - mp -

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Observații

178626

178626

87.360

Lot1

18.865

Teren de construcții proprietatea privată a municipiului Oradea

Lot 2

4.024

Lot 3

3.947

Lot 4

444

Lot 5

60.080

TOTAL

87.360

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 5 (cinci) noi coli de Carte Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Lot-urile 1, 2, 3 și 5, constituite, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre, teren - proprietatea privată a Municipiului Oradea cu destinația de “Teren pentru construcții” iar Lotul 4 va fi înscris în proprietatea publică a Municipiului Oradea, acesta fiind afectat de viitoarea extindere a conductei de gaz.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Eurobusiness Parc S.A.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

  • Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar-Contabil

  • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

S.C. Eurobusiness Parc S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 09 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 637

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”