Hotărârea nr. 636/2013

pentru aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea ca aport, în natură, a bunului imobil situat în mun. Oradea, strada Uzinelor, proprietate privată a Municipiului Oradea, reprezentând suprafaţa de 206.506 mp teren, cu nr. cad. 180882, înscris în CF nr. 180882 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea ca aport, în natură, a bunului imobil situat în mun. Oradea, strada Uzinelor, proprietate privată a Municipiului Oradea, reprezentând suprafața de 206.506 mp teren, cu nr. cad. 180882, înscris în CF nr. 180882 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17185 din 03.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, la solicitarea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., prin aducerea ca aport în natură a bunului imobil situat în municipiul Oradea, strada Uzinelor, aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea reprezentând, în natură, suprafața de 206.506 mp teren cu nr. cadastral 180882, înscris în CF nr. 180882 - Oradea.

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliul Local nr. 78 din 2012, S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a fost mandatată să îndeplinească formalitățile necesare obținerii titlului de Parc industrial pentru amplasamentul situat în municipiul Oradea, strada Uzinelor, pentru aceasta fiind necesară cuprinderea în capitalul social al societății administrator a suprafeței de 206.506 mp teren, cu nr. cad. 180882, înscris în CF nr. 180882 - Oradea,

Având în vedere faptul că prin Raportul de evaluare, întocmit de evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R. Buda Anca-Livia, S.C. ALASSO COMPANY S.R.L, terenul situat în municipiul Oradea, strada Uzinelor, a fost evaluat la 22,2335 lei/ mp (5,00 EURO/ mp), rezultând o valoare totală de 4.591.351 lei, fără TVA. (1.032.530 EURO, fără TVA);

În baza dispozițiilor imperative ale art. 210 și următoarele din Legea nr. 31/ 1990 a societăților comerciale, conform cărora majorarea capitalului social se poate face fie prin emiterea unor noi acțiuni cu o valoare nominală, în cazul de față de 3.208,42 lei fiecare, fie prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în baza Hotărârii acționarilor,

Având în vedere prevederile art. 73 din Actul Constitutiv al S.C. EUROBUSINESS PARC OARADEA S.A. și ale Legii nr. 186/ 2013 privind organizarea și funcționarea parcurilor industriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. c), alin. (3) lit. c) alin. (5) lit. b) și al art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare întocmit, în data de 18.07.2013, de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R. Buda Anca - Livia, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a terenului situat în municipiul Oradea, strada Uzinelor, în suprafață de 206.506 mp, identificat cu număr cadastral 180882, înscris în CF nr. 180882 -Oradea, în vederea aducerii imobilului ca aport la capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A..

Art. 2. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., prin emiterea unui număr de 1.531 acțiuni cu o valoare nominală de 3.208,42 (treimiidouăsuteopt,patruzecișidoi) lei fiecare, prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului, în natură, reprezentat de terenul în suprafață de 206.506 mp, identificat cu număr cadastral 180882, înscris în CF nr. 180882 - Oradea, ce este evaluat la valoarea totală de 4.591.351 lei, fără TVA.

Capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. rezultat în urma preluării aportului sus menționat este în valoare totală de 4.912.193 (patrumilioanenouăsutedouăsprezecemiiunasutănouăzecișitrei) Lei, integral subscris și vărsat, din care 4.895.151 lei aport în natură și 17.042 Lei aport în numerar;

Art. 3. Se constată că, Capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., în valoare totală de 4.912.193 lei, integral subscris și vărsat (din care 4.895.151 lei aport în natură și 17.042 lei aport în numerar), este divizat în 1.531 (unamiecincisutetreizecișiuna) acțiuni, emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 1.531 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.208,42 (treimiidouăsuteopt,patruzecișidoi) lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

  • a)  MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, deține 1526 (unamiecincisutedouăzecișișase) acțiuni, numerotate de la 1 la 1526 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 4.896.151 (patrumilioaneoptsutenouăzecișișasemiiunasutăcincizecișiunu) lei, din care 1.000 lei aport în numerar și 4.895.151 lei aport în natură reprezentat de terenul în suprafață de 8.760 mp (identificat cu număr cadastral 164179, înscris în Cartea Funciară nr. 164179 - Oradea) și de terenul în suprafață de 206.506 mp (identificat cu număr cadastral 180882, înscris în Cartea Funciară nr. 180882 - Oradea), reprezentând 99,67% din capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

  • b) S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 1527 la 1531 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.042 (șaisprezecemiipatruzecișidoi) lei, din care 16.042 lei aport în numerar reprezentând 0,33 % din capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

Art. 4. Se dă acordul pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a aportului în natură referitor la suprafața de teren, de 206.506 mp, identificată cu număr cadastral 180882, înscris în CF nr. 180882 - Oradea.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune

o Instituția Arhitectului Șef

o Direcția Tehnică

o Administrația Imobiliară Oradea

o   Serviciul Terenuri

o   Serviciul Cadastru

o Serviciul Financiar - Contabil o S.C. Eurobusiness ParcOradea S.A.

o S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 09 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 636