Hotărârea nr. 635/2013

privind aprobarea trecerii unei parcele, cu nr. cad. 175990, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Oradea, respectiv a Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 31.791 mp teren, identificat cu nr. cadastral 175990, înscris în CF 175990 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii unei parcele, cu nr. cad. 175990, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Oradea, respectiv a Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 31.791 mp teren, identificat cu nr. cadastral 175990, înscris în CF 175990 - Oradea, situat în mun.

Oradea, str. Ogorului în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17186/03.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune aprobarea trecerii parcelei cu nr. cadastral 175990, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Oradea, respectiv a Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 31.791 mp teren, identificat cu nr. cadastral 175990, înscris în CF 175990 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Ogorului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II.

Terenul care face obiectul prezentei hotărâri este situat în municipiul Oradea, str. Ogorului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II, respectiv este înscris în proprietatea publică a municipiului Oradea conform CF nr. 175990 - Oradea.

Prin adresele nr. 286 și 287 din 21.08.2013, S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A solicită trecerea parcelei cu nr. cad. 175990, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Oradea, respectiv dezmembrarea terenului și crearea noilor loturi.

În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 29.02.2012, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Eurobusiness Oradea II, se impune dezmembrarea numărului cadastral 175990 în 3 (trei) loturi.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea parcelei, cu nr. cad 175990, înscrisă în CF nr. 175990 - Oradea, din proprietatea publică a municipiului, în proprietatea privată a municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 31.791 mp., teren identificat cu nr. cadastral 175990 - Oradea, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CFîn care este înscris nr. cadastra l

Suprafața înscrisă în CF - mp -

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Observații

175990

175990 Oradea

31.791

LOT1

6.354

Teren pentru construcții -proprietatea municipiului Oradea

LOT 2

6.258

LOT 3

19.179

TOTAL

31.791

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unor noi coli de Carte Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Loturile 1+ 3, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 2 din prezenta hotărâre, cu destinația de “Teren pentru construcții” .

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria municipiului Oradea și S.C. Eurobusiness Parc S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de gestiune

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Serviciul Cadastru

 • •   Serviciul Financiar-Contabil

 • •  S.C.EurobusinessParcS.A.

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 09 septembrie 2013

  Nr. 635


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila