Hotărârea nr. 632/2013

privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.641 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Sirenei

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 1.641 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Sirenei

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17189 / 03.09. 2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.641 mp, reprezentând teren aflat în domeniul public cu destinația de drum în mun. Oradea, str. Sirenei,

Strada Sirenei este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002, la pozițiile nr. 672 - Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente,

Imobilul din mun. Oradea, str. Sirenei se constituie prin dezlipirea suprafeței de 1.641 mp. teren, din nr. topo. 2473,

reprezentând teren public,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se a

probă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.641 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF sau adeverința este înscris

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

- mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral

- mp -

1.641

2473

Conform Adeverinței OCPI Bihor

nr. 54832/12.08.2013

4.244

1.641

Art.2.Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, a imobilului cu suprafața de 1.641 mp. identificat conform art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Sirenei

Art.3.Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul drum în mun. Oradea, strada Sirenei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • -    PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   PMO - Direcția Tehnică;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -   AIO - Serviciul Terenuri,

-   AIO - Serviciul Cadastru;

- AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 632

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”