Hotărârea nr. 631/2013

pentru modificarea art.1 şi art. 2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local, nr. 265 din 26.04.2012, privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea unor terenuri, situate în mun. Oradea, str. Titus Popovici

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art.1 și art. 2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local, nr. 265 din 26.04.2012, privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea unor terenuri, situate în mun. Oradea, str. Titus Popovici

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17191 / 03.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea art. 1 și 2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 265 din 26.04.2012, privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea terenurilor proprietatea Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Titus Popovici.

Ulterior adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a Hotărârii, nr. 265 din 2012, pentru cota de 15.145/ 22.031 mp teren, identificat cu nr. cadastral 2280, s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii 18/1991, în favoarea d-lui. Molnar Iosif-Iuliu,

Cotei de 6.886/ 22.031 mp teren, rămas în proprietatea Municipiului Oradea, identificat inițial cu nr. cadastral 2280 -Oradea, i s-a atribuit de către O.C.P.I. Bihor identificatorul cadastral cu nr. 178522 - Oradea,

Conform CF nr. 178522 Oradea, imobilul cu nr. cadastral 178522, reprezentând terenul cu suprafața (din acte 6.886 mp), din măsurători 6.637 mp, este proprietatea Municipiului Oradea.

Pentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. nr. 265 din 26.04.2012,

Având în vedere Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. a) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.I. Se aprobă modificarea art.1 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local, nr. 292 din 25.04.2013, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, a nr. cadastral 178522 - Oradea, cu suprafața (din acte 6.886 mp) din măsurători 6.637 mp, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp -

Observații

LOT1

3.470

Municipiul Oradea - Teren public

LOT 2

172

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 3

178

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 4

309

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 5

297

Municipiul Oradea - Teren public

LOT 6

479

Municipiul Oradea - Teren public

LOT 7

116

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

- din acte:       6.886 mp

LOT 8

120

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

178522

178522 - Oradea

LOT 9

119

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

- din măsurători: 6.637 mp

LOT 10

119

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 11

119

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 12

118

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 13

139

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 14

149

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 15

167

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 16

752

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

LOT 17

63

Municipiul Oradea - Teren pr. privată

TOTAL 6.886

Art.II. Se aprobă modificarea art. 2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 265 din 26.04.2012, care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă înscrierea în 17 (șaptesprezece) noi coli de Carte funciară a nr. cadastrale constituite conform art. 1 din prezenta Hotărâre, după cum urmează:

 • - Loturile 1, 5 și 6 reprezentând "teren de utilitate publică”, proprietate publică a Municipiului Oradea.

 • - Loturile 2 + 4 și 7 + 17, reprezentând "teren de construcții", proprietate privată a Municipiului Oradea. „ Art.III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.V. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

•   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică, Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • •   PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • •   PMO - Direcția Tehnică;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

•   AIO - Serviciul Terenuri;

•   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 631

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”