Hotărârea nr. 629/2013

privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 9.709 mp şi 10.429 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Lipovei, tronsoanele I şi II

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 9.709 mp și 10.429 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Lipovei, tronsoanele I și II

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17193 din data de 03.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 9.709 mp și 10.429 mp, reprezentând teren aflat în domeniul public cu destinația de drum în mun. Oradea, str. Lipovei, tronsoanele I și II,

Strada str. Lipovei este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 din 2002, la poziția nr. 399 - Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente,

În conformitate cu schițele cadastrale, imobilul din mun. Oradea, str. Lipovei se constituie prin dezlipirea suprafeței de 9.709 mp și 10.429 mp teren, din nr. topo. 2461, 2439 și 2334/2,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea de noi coli de Carte funciară pentru înscrierea terenului identificat cu nr. topo 2461 - în suprafață de 9.758 mp, nr. topo 2439 - în suprafață de 6.708 mp și nr. topo 2334/2 - în suprafață de 8.992 mp, din teritoriul cadastral Sântandrei, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor, nr. 54832 din 12.08.2013, reprezentând ”drum” proprietatea publică a Municipiul Oradea.

astfel:


Art.2. Se aprobă constituirea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 9.709 și 10.429 mp,

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp. -

Nr. topo.din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF sau adeverința în care este înscris

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr.

cadastral

-mp-

9.709

2461

Conform Adeverinței OCPI Bihor nr.

54832/12.08.2013

9.758

9.709

10.429

2334/2

8.992

8.992

2439

6.708

1.437

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a două noi coli de carte funciară a imobilelor cu suprafața de 9.709 mp și 10.429 mp, identificate la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Lipovei, tronsoanele I și II.


Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul - drum în mun. Oradea, str. Lipovei, tronsoanele I și II.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   PMO - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • -    PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   PMO - Direcția Tehnică;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -   AIO - Serviciul Terenuri,

  • -   AIO - Serviciul Cadastru;

  • -   AIO - Serviciul Financiar-contabil;

  • -    O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 629

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”