Hotărârea nr. 628/2013

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 19.443 mp, 5.637 mp şi 8.402 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia de „drum” în mun. Oradea, strada Haţegului – tronson I, II, III

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 19.443 mp, 5.637 mp și 8.402 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinația de „drum” în mun. Oradea, strada Hațegului - tronson I, II, III.

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 17194 / 03.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, tronson 1 - în suprafață de 19.443 mp, tronson 2 - în suprafață de 5.637 mp, tronson 3 - în suprafață de 8.402 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Hațegului - tronson 1, 2, 3,

Strada Hațegului este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/ 2002, la pozițiile nr. 317 - Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente,

În conformitate cu schițele cadastrale, imobilul din mun. Oradea, str. Hațegului

 • •   tronson 1 - se constituie din suprafața de 19.443 mp teren, ce provine din nr. topo. 2270, 2437 și 2439,

 • •   tronson 2 - se constituie din suprafața de 5.637 mp teren, ce provine din nr. topo 2605/1,

 • •   tronson 3 - se constituie din suprafața de 8.402 mp teren ce provine din nr. topo 2808,

toate din teritoriul cadastral Sântandrei,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară, pentru înscrierea terenurilor, identificate cu:

 • •   nr. topo 2270 - în suprafață de  7.611 mp,

 • •   nr. topo 2437 - în suprafață de 9.394 mp,

 • •   nr. topo 2439 - în suprafață de  6.708 mp,

 • •   nr. topo 2605/1 - în suprafață de 6.550 mp,

 • •   nr. topo 2808 - în suprafață de  8.402 mp,

toate din teritoriul cadastral Sântandrei, identificate cu Adeverințele O.C.P.I. Bihor, nr. 55929/2013 și 54832/2013, reprezentând ”drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planurile de amplasament și delimitare a imobilelor cu suprafața de 19.443 mp, 5.637 mp și 8.402 mp, astfel:_______________________________________________________________________________________________________________________________

a imobilelor identificate la art. 2 prin prezenta Hotărâre, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de drum public - strada Hațegului, astfel:

 • -   suprafața de 19.443 mp, reprezentând tronson

 • -   suprafața de 5.637 mp. reprezentând tronson

 • -   suprafața de 8.402 mp. reprezentând tronson

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul drum în mun. Oradea, strada Hațegului - tronson I, II, III.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.


Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF sau adeverință care este înscris

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

- mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral - mp -

19.443

2270

Conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 55929 din 20.08.2013

7.611

6.208

2437

9.394

9.394

2439

Conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 54832 din 12.08.2013

6.708

3.841

5.637

2605/1

Conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 55929 din 20.08.2013

6.550

5.637

8.402

2808

Conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 55929 din 20.08.2013

8.402

8.402

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte funciară,

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

-   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • -    PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • -   PMO - Direcția Tehnică;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

-   AIO - Serviciul Terenuri;

-   AIO - Serviciul Cadastru;

- AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian


Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 628


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”