Hotărârea nr. 627/2013

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr.640/2006 şi modificat prin HCL nr. 124/2009, HCL nr. 517/5009, HCL nr. 268/2011 şi HCL nr.50/2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr.640/2006 și modificat prinHCL nr. 124/2009, HCL nr. 517/5009, HCL nr. 268/2011 și HCL nr.50/2013

Analizând raportul de specialitate nr. 16187 din data de 19.08.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr.640/20062006 și modificat prin HCL nr. 124/2009, HCL nr. 517/5009, HCL nr. 268/2011 și HCL nr.50/2013,

Având în vedere acțiunile depuse la instanțe cu privire la conținutul unor articole și a unor termeni din

Regulamentul aprobat prin HCl nr.640/2013,

În temeiul H.G.nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor oprite sau staționate neregulamentar pe drumurile publice,

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice,

Conform prevederilor H.G.nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a O.G.nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

In conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a), lit.c), lit.d), alin.(3) lit.b), alin.(4) lit.c), alin.(6) lit.a și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr.640/2006 și modificat prin HCL nr. 124/2009, HCL nr. 517/5009, HCL nr. 268/2011 și HCL nr.50/2013, după cum urmează :

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea

Se modifica si completează după cum urmează:

1. Alin.5 al art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

 • (5) Oprirea/staționarea/parcarea autovehiculelor în parcările publice din municipiul Oradea se face cu

respectarea prevederilor prezentului regulament.

2. La art.26 după alin.(3) se introduc alin.(4), (5), (6) și (7) cu următorul conținut:

 • (4) În parcările cu plată, funcționarii publici din cadrul Administrației Imobiliare Oradea-serviciul Parcări care au atribuții de control, în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului în conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, vor efectua control și vor aplica sancțiuni contravenționale în cazul nerespectării de către utilizatorii parcărilor a prevederilor prezentului Regulament.

 • (5) Pentru autovehiculele care ocupă locurile rezervate, locurile nemarcate pentru parcare aflate în vecinătatea locurilor de parcare, locurile cu marcaje de interdicție aflate în parcările publice, trotuarele din vecinătatea locurilor de parcare, agenții constatatori pot lua măsura administrativă de ridicare, transport și depozitare, iar ulterior vor putea întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru deținători ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate în urma comunicării de către deținători a datelor personale ale acestora la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

 • (6)  În cazul în care nu sunt disponibile autospecialele pentru ridicare iar deținătorii autovehiculelor ori persoanele care au ocupat cu autovehiculul domeniul public nu sunt de față, pentru aceștia agenții constatatori pot întocmi și afișa sub ștergătorul de parbriz note de constatare și înștiințare de plată a amenzii contravenționale care va trebui achitată în urma întocmirii proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. Procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor nu se vor întocmi în cazul plății de către persoanele menționate a unei taxe de penalizare denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară stabilită de consiliul local.

 • (7) Măsurile prevăzute la alin.(5) și (6) se vor putea aplica și pentru locurile cu marcaje de interdicție din fața intrărilor în curțile imobilelor aflate între locurile de parcare delimitate de partea carosabilă prin marcaje.

3. Alin.5 al art. 32 se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Valoarea taxei pentru parcarea în parcările pe bază de abonament se stabilește anual prin hotărârea

consiliului local.

4. Art. 35 se modifică și va avea următorul conținut:

 • (1) Autoturismele persoanelor juridice care au sediul pe strada unde este amenajată parcare cu plată pot ocupa locurile de parcare pe bază de abonamente valabile pentru parcarea de pe strada respectivă sau pentru toate parcările, cu excepția parcărilor de scurtă durată și a celor de domiciliu.

 • (2) Pentru o persoană fizică care are domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată și nu are autoturism în proprietate dar utilizează un autoturism de serviciu nu se va elibera abonament de riveran, cu taxă redusă. Pentru parcarea autoturismului menționat, se poate elibera un abonament valabil pe strada unde persoana fizică are domiciliu pe care se poate înscrie strada și termenul “Riveran”, pe baza documentelor prezentate la Serviciul Parcări, prin care se dovedeaște domiciliul persoanei care solicită abonamentul și acordul scris al angajatorului pentru parcarea autoturismului pe care îl are în proprietate, la domiciliul angajatului.

 • (3) Pentru un autoturism pe care îl are în proprietate un agent economic al cărui sediu coincide cu domiciliul administratorului se poate elibera un abonament pe care se înscrie strada de domiciliu și termenul “Riveran” pe baza documentelor prezentate la Serviciul Parcări, prin care se dovedește domiciliul persoanei care solicită abonamentul valabil pentru strada respectivă, sediul societății și proprietatea autoturismului. În acest caz nu se va elibera abonament pentru riverani, cu taxă redusă.

 • (4) Pentru o persoană fizică care are domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată se poate elibera un singur abonament de riveran pentru un autoturism aflat în proprietate ori un singur abonament pe care se înscrie strada unde are domiciliu și termenul “Riveran” pentru un autoturism de serviciu.

 • (5) La eliberarea abonamentelor pentru riverani sau abonamente pe care să se înscrie strada de domiciliu și termenul “Riveran” nu se acceptă contracte de comodat.

 • (6)  Pentru autoturismele înmatriculate pe persoane fizice care nu au domiciliul pe strada unde doresc abonament și pentru autoturismele agenților economici care au sediul pe strada unde doresc abonament dar sediul nu coincide cu domiciliul administratorului, nu se vor elibera abonamente pentru riverani sau abonamente pe care să se înscrie strada de domiciliu și termenul “Riveran”. Aceste autoturisme nu pot ocupa locurile de parcare de scurtă durată.

 • 5. Termenul “reședință” din cuprinsul Regulamentului se înlocuiește cu termenul “domiciliu”.

 • 6. Titlul “Parcări taxi” aflat după art.50 se modifică în “Reguli de administrare a parcărilor”.

7. Articolele de la 51 până la 67 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art.51(1) Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare pe arterele de circulație, ca spații destinate în mod special staționării vehiculelor, semnalizate prin indicatoare și marcaje care le delimitează de partea carosabilă a drumului se va realiza de către Administrația Imobiliară Oradea-serviciul Parcări, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliția Rutieră.

 • (2) Pe arterele principale de circulație se pot amenaja locuri de parcare cu plată dar nu se vor amenaja locuri de parcare de domiciliu care să fie date în folosință exclusivă persoanelor fizice.

Art.52(1) În interiorul zonelor de aplicare a sistemului de plată a taxei de parcare semnalizate cu unul din indicatoarele de parcare sau staționare cu durată limitată, staționarea în perioada programului de parcare pentru autoturismele pentru care s-a achitat taxa de parcare este permisă în interiorul marcajelor locurilor de parcare și este interzisă în afara acestora.

 • (2) Staționarea în interiorul marcajelor trebuie să se facă în conformitate cu orientarea acestora, paralelă cu axul drumului, oblică sau perpendiculară, fiind interzisă staționarea cu încălcarea marcajelor sau cu nerespectarea orientării marcajelor.

Art.53(1) Pentru ocuparea unui loc de parcare în parcările publice cu plată utilizatorii parcărilor trebuie să achiziționeze anticipat tichete de la chioșcurile de difuzare a presei ori de la unele magazine din zona parcărilor, tichete de la parcometre, abonamente și legitimații de parcare de la Serviciul Parcări ori să activeze parcarea cu telefonul mobil înainte de părăsirea autoturismului.

 • (2)  Validarea tichetelor de la chioșcurile de difuzare a presei se face prin răzuirea părților marcate corespunzătoare lunii, zilei, orei și minutului începerii staționării, iar afișarea tichetului validat se face pe bordul autoturismului la loc vizibil cu fața în sus astfel încât să permită controlul validității. Tichetele neafișate la vedere nu vor fi considerate valabile.

 • (3) Abonamentul sau legitimația de parcare se vor expune cu fața în sus pe bord la vedere, astfel încât să

fie vizibile toate datele înscrise pe acestea.

 • (4) Utilizatorii parcărilor care doresc să plătească taxa de parcare la parcometre trebuie să dețină monedele necesare, card bancar ori cipcard achiziționat anticipat de la Serviciul Parcări. Pentru plata taxei de parcare cu monede, în momentul parcării utilizatorii trebuie să dețină monedele necesare de 0,10 lei sau 0,50 lei, să se deplaseze de la autoturism la parcometru și de la parcometru la autoturism pentru afișarea tichetului în interiorul autovehiculului la loc vizibil cu fața în sus pe bordul autoturismului, astfel încât să fie vizibile toate datele înscrise pe acesta. Tichetele neafișate la vedere nu vor fi considerate valabile.

Art.54(1) Utilizatorii sistemului de plată a taxei de parcare cu telefonul mobil trebuie să activeze parcarea înainte de părăsirea autoturismului.

 • (2) Pentru activarea parcării prin SMS aceștia trebuie să trimită un mesaj cu nr. de înmatriculare al autoturismului la 7401 pentru 1h de parcare, două mesaje cu nr. de înmatriculare al autoturismului la 7401 pentru 2h de parcare ori un mesaj cu nr. de înmatriculare al autoturismului la 7408 pentru 7h de parcare. Pentru un mesaj trimis, durata de parcare se va calcula anual în funcție de taxa stabilită de consiliul local pentru parcarea pe bază de tichete de parcare și de cursul de schimb.

 • (3)  Utilizatorii înregistrați în sistemul de plată a parcării cu telefonul care plătesc parcarea pe bază de vaucere achiziționate anticipat de la Serviciul Parcări trebuie să activeze parcarea înainte de părăsirea autoturismului prin efectuarea unui apel la nr. de tel. 0359710140 și să finalizeze parcarea prin efectuarea unui apel la nr. de tel. 0359710141.

 • (4) Pentru utilizatorii sistemului de plată a taxei de parcare cu telefonul mobil, parcarea începe din momentul primirii de către aceștia prin SMS a confirmării de parcare.

Art.55 Parcările cu plată amenajate în municipiul Oradea sunt destinate pentru autoturisme fiind interzisă parcarea altor categorii de autovehicule pe aceste locuri.

Art.56 Plata unui abonament de parcare nu reprezintă o garanție a unui loc, responsabilitatea de a găsi un loc de parcare revenindu-i deținătorului vehiculului iar negăsirea unui loc liber nu poate constitui o scuză pentru ocuparea unui loc nemarcat pentru parcare sau a unui loc interzis.

Art.57 Pentru riveranii persoane fizice care au domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată se vor elibera abonamente pentru riverani care oferă dreptul de staționare în acea parcare și în parcările amenajate pe străzile alăturate pe o distanță de cel mult 30 m de la intersecția străzilor alăturate. La eliberarea abonamentelor pentru riverani, persoana fizică cu domiciliul pe strada unde este amenajată parcare trebuie să dețină un autoturism și adresa de domiciliu să fie înscrisă în certificatul de înmatriculare al autoturismului.

Art.58(1) Verificarea respectării de către deținătorii de autovehicule a prevederilor prezentului regulament se face de către agenți constatatori împuterniciți ai primarului care sunt funcționari publici și au atribuții de control în cadrul Administrației Imobiliare Oradea-serviciul Parcări, instituție abilitată de consiliul local cu exploatarea sistemului de administrare a parcărilor și ridicărilor.

 • (2) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament, după identificarea deținătorului sau a persoanei care a ocupat neregulamentar cu autoturismul un loc de parcare sau un loc nemarcat pentru parcare ori cu marcaje de interdicție aflat într-o parcare publică agenții constatatori pot întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

 • (3) Dacă până la identificarea persoanelor menționate la alineatul anterior și întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va achita taxa de penalizare stabilită anual de consiliul local și denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară, sancțiunea contravențională va fi avertismentul constând în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra faptei săvârșite însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile regulamentului.

Art.59(1) Funcționarii publici din cadrul Serviciului Parcări care au atribuții de control, în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului vor aplica sancțiuni pentru încălcarea prevederilor regulamentului cu ajutorul unei aplicații (soft) de control care permite întocmirea rapidă a Notelor de constatare și înștiințare de plată a taxei pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară și a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor după identificarea deținătorilor autovehiculelor sau persoanelor care au ocupat neregulamentar cu autovehiculele locurile din parcările cu plată fără plata taxelor de parcare sau locurile nemarcate pentru parcare ori locurile cu marcaje de interdicție aflate într-o parcare publică. Aplicația de control permite transmiterea datelor completate pe terminalele aflate la agenții constatatori la serverul aflat la Serviciul Parcări.

 • (2) Pentru proba săvârșirii faptei agentul constatator va lua măsuri pentru a înregistra pe suport video/foto cu mențiunea datei și a orei autovehiculele care ocupă locurile de parcare fără plata taxelor de parcare sau locurile nemarcate pentru parcare ori locurile cu marcaje de interdicție aflate într-o parcare publică, va completa și va fixa sub ștergătorul de parbriz o Notă de constatare și înștiințare de plată pentru plata amenzii contravenționale sau a taxei de penalizare denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară, Notă ce va conține locul, data și ora constatării, natura abaterii constatate, numărul de înmatriculare al autovehiculului, precum și instrucțiuni pentru plata sancțiunilor.

 • (3) În cazul neplății în termen de 48 de ore a taxei stabilite sau după 48 de ore a jumătate din minimul amenzii contravenționale stabilite, Nota de constatare se va comunica prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, iar în cazul returnării plicului se va afișa pe pagina de internet a Administrației Imobiliare Oradea, cu acces de pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea, un anunț privind întocmirea notei de constatare și ulterior a procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, anunț care va fi afișat și la sediul instituției.

Art.60(1) Plata taxei de penalizare denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară sau a amenzii contravenționale aplicate de agenții constatatori în parcările cu plată se va efectua la Casieria Parcări str. Independenței nr.11, sau cu mandat poștal ori cu ordin de plată la destinatar ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA, Piața Unirii nr. 1, CIF 21982927, în contul RO74 TREZ 0765 006X XX00 5460 deschis la Trezoreria operativă Municipiul Oradea menționându-se obligatoriu la rubrica “Loc pentru corespondență” : a) numărul notei de constatare sau nr. Procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, b) numărul de înmatriculare al autoturismului, c) Obiectul plății "Amendă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară".

 • (2) Pentru persoanele cu domiciliul în Oradea plata taxei se poate face și online accesând pagina de internet www.oradea.ro - Plăți online - Amenzi parcare Administrația Imobiliară Oradea.

 • (3) În cazul constatării contravențiilor în lipsa contravenientului, pot fi administrate probe cu înregistrări video

sau cu fotografii, potrivit legii.

Art.61 Pentru autovehiculele fără numere de înmatriculare, cu numere de înmatriculare străine sau cu numere provizorii care ocupă locurile din parcările cu plată fără plata taxelor de parcare sau locurile nemarcate pentru parcare ori locurile cu marcaje de interdicție aflate într-o parcare publică agenții constatatori împuterniciți ai primarului pot lua măsura administrativă de ridicare, transport și depozitare, iar ulterior vor putea întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru deținători ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate în urma comunicării de către deținători a datelor personale ale acestora la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

Art.62 Pentru autovehicule care ocupă locurile rezervate din parcările cu plată funcționarii publici din cadrul Serviciului Parcări care au atribuții de control, în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului pot lua măsura administrativă de ridicare, transport și depozitare, iar ulterior vor putea întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru deținători ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate în urma comunicării de către deținători a datelor personale ale acestora la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

Art.63 Pentru autovehiculele care ocupă locurile din parcările cu plată fără plata taxelor de parcare sau locurile nemarcate pentru parcare ori locurile cu marcaje de interdicție aflate într-o parcare publică, pentru care au fost întocmite acte de sancționare de cel puțin 3 ori , iar deținătorii legali ai acestora ori persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate nu au achitat taxele și nu au putut fi identificați sau au fost identificați dar Notele de constatare nu au putut fi comunicate ori au fost returnate, agenții constatatori împuterniciți ai primarului pot lua măsura administrativă de ridicare, transport și depozitare, iar ulterior vor putea întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru deținători ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate în urma comunicării de către deținători a datelor personale ale acestora la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

Art.64 Pentru autovehiculele care ocupă locurile din parcările cu plată fără respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile din dreptul altor autovehicule care staționează regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare ori blochează accesul altor autovehicule la locurile de parcare sau plecarea altor autovehicule din locurile de parcare agenții constatatori împuterniciți ai primarului pot lua măsura administrativă de ridicare, transport și depozitare, iar ulterior vor putea întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru deținători ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate în urma comunicării de către deținători a datelor personale ale acestora la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

Art.65 Pentru autovehicule care ocupă locurile de parcare în parcările publice de scurtă durată pentru o perioadă mai mare de 2h prevăzută pe indicatoare, dacă se depășește de 3 ori consecutiv durata limitată pentru care s-au întocmit consecutiv 3 note de constatare și înștiințare de plată a taxei pentru ocupare neregulamentară a acestor locuri, iar deținătorii legali ai acestora ori persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate nu au achitat taxele stabilite, agenții constatatori împuterniciți ai primarului pot lua măsura administrativă de ridicare, transport și depozitare, iar ulterior vor putea întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru deținători ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate în urma comunicării de către deținători a datelor personale ale acestora la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

 • 8. Art.67.1 se va transformă în art. 66, iar art.67.2 se transformă în art.67.

 • 9. Titlul “Ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale” aflat după art. 149 se mută înaintea acestuia.

 • 10.  Alin.(3) și (4) ale art. 114 se abrogă.

11. Art.117 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.117 Tipurile de abonamente de parcare gestionate de Serviciul Parcări sunt :

 • 1.   abonamente lunare , trimestriale, semestriale și anuale pentru parcări cu plată.

 • 2.   abonamente , trimestriale, semestriale sau anuale pentru folosința unui loc de parcare de domiciliu.

12. Alin.(3) al art. 133 se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Agenții constatatori vor identifica deținătorii autovehiculelor care ocupă locurile din parcările cu plată fără plata taxelor de parcare sau locurile nemarcate pentru parcare ori locurile cu marcaje de interdicție aflate într-o parcare publică și pentru aceștia, ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate, vor întocmi Note de constatare și înștiințare de plată a taxei pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară și ulterior procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în conformitate cu O.G.nr.2/2001 actualizată privind regimul juridic al contravențiilor. În cazul achitării taxei pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară de către deținătorul autovehiculului sau de către persoana care a ocupat neregulamentar cu autoturismul un loc de parcare sau un loc nemarcat pentru parcare ori cu marcaje de interdicție aflat într-o parcare publică nu se va întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, sancțiunea contravențională fiind considerată avertismentul care constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra faptei săvârșite însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile regulamentului.

In cazul în care deținătorul autovehiculului este un agent economic al cărui reprezentant a încredințat autoturismul unei terțe persoane care a ocupat neregulamentar cu acesta domeniul public, reprezentantul agentului economic are obligația de a comunica Nota de constatare persoanei respective în termen de 48 de ore de la primire în vederea achitării de către aceasta a taxei stabilite sau a amenzii contravenționale.

De asemenea, reprezentantul agentului economic are obligția de a comunica în termen de 48 de ore de la primirea prezentei invitații, instituției din care face parte agentul constatator, datele personale ale persoanei căreia i-a încredințat autoturismul în vederea întocmirii procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

13. Alin.(1) al art.138 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Încasarea taxei de penalizare denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară sau a amenzii contravenționale aplicate de agenții constatatori în parcările cu plată se va efectua de către personalul serviciului parcări la Casieria Parcări str. Independenței nr.11 cu ajutorul aplicației Impotax de încasare a taxelor, pe bază de chitanță model 2006 ITL-1.

Plata taxei de penalizare denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară sau a amenzii contravenționale se poate face și cu mandat poștal ori cu ordin de plată la destinatar ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA, Piața Unirii nr. 1, CIF 21982927, în contul RO74 TREZ 0765 006X XX00 5460 deschis la Trezoreria operativă Municipiul Oradea.

Pentru persoanele cu domiciliul în Oradea plata taxei se mai poate face și online accesând pagina de internet www.oradea.ro - Plăți online - Amenzi parcare Administrația Imobiliară Oradea.

Controlorii nu vor încasa taxa pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară.

14. Art.139 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.139(1) Amenzile contravenționale pot fi achitate și pe loc la agentul constatator dacă în momentul controlului este prezentă persoana care a încălcat prevederile reglementărilor legale iar constatarea și întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se face în prezența acesteia.

(2) Nu se consideră prezentă persoana care nu este de față în momentul începerii controlului și completării Notei de constatare, pentru aceasta procesul verbal încheindu-se ulterior în conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001.

 • 15.  Titlul “Ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale” se mută înainte de art. 149

 • 16.  Articolele 149, 152, 154, 155 și 161 se vor muta după titlul Administrarea activității de ridicare a autovehiculelor care se va crea după noul art.156 și vor deveni art. 157, 158, 159, 160 și 161

 • 17.  Articolele 150, 151, 153, 156, 157, 158, 159 și 160 se vor muta după titlul “Ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale” și vor deveni art. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 și 156

Măsuri tehnico-administrative de ridicare a autovehiculelor pentru ocuparea neregulamentară a

drumurilor publice

18. Art.161.1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.161.1(1) Pentru asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, poliția rutieră și poliția locală pot dispune măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2002, actualizată privind circulația pe drumurile publice și în conformitate cu prevederile art.7 lit.f) din Legea Poliției Locale nr.155/2010 iar ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către Administrația Imobiliară Oradea.

(2) În cazul în care în urma ocupării neregulamentare a părții carosabile a drumului public de către un vehicul/o remorcă a fost luată măsura tehnico-administrativă de ridicare iar deținătorul legal se prezintă în timpul operațiunilor de ridicare înaintea finalizării operațiunii, nefiind de față în momentul constatării, acesta are obligația de a achita taxa de ridicare pe loc, agentul constatator având posibilitatea de a aplica ulterior sancțiunea contravențională prevăzută de O.U.G. nr.195/2002, actualizată, în urma comunicării pe baza declarației pe proprie răspundere a deținătorului legal, a datelor personale ale persoanei care a ocupat neregulamentar drumul public cu vehiculul/remorca în locul de unde acestea au fost ridicate. Declarația poate fi comunicată la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

19. Art.161.2 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.161.2(1)Pentru încălcarea prevederilor HG nr.1391/2006 Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice poliția rutieră și poliția locală pot dispune în scris măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor în conformitate cu prevederile art. 64 și art. 97 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art.7 lit.f) din Legea nr.155/2010, iar ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către Administrația Imobiliară Oradea.

(2) Măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice poate fi dispusă în scris și de către agenții din cadrul Poliției Municipiului Oradea care au competență pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a prevederilor HG nr.1391/2006 Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002.

Măsuri administrative de ridicare a autovehiculelor pentru ocuparea ilegală/neregulamentară a

domeniului public

20. Art.161.3 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.161.3(1) Pentru protejarea domeniului public, asigurarea staționării și parcării autovehiculelor în condiții de siguranță și respectarea reglementărilor locale cu privire la ocuparea domeniului public se instituie măsuri administrative de ridicare și de blocare în vederea ridicării a vehiculelor/remorcilor care ocupă neregulamentar domeniul public.

 • (2) În cazul în care în urma ocupării neregulamentare a domeniului public de către un vehicul/o remorcă a fost luată măsura administrativă de ridicare iar deținătorul legal se prezintă în timpul operațiunilor de ridicare înaintea finalizării operațiunii, nefiind de față în momentul constatării, acesta are obligația de a achita taxa de ridicare pe loc, agentul constatator având posibilitatea de a aplica ulterior sancțiunea contravențională în urma comunicării pe baza declarației pe proprie răspundere a deținătorului legal, a datelor personale ale persoanei care a ocupat neregulamentar domeniul public cu vehiculul/remorca în locul de unde acestea au fost ridicate. Declarația poate fi comunicată la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

 • (3) Pentru domeniul public, expresiile de ridicare și blocare în vederea ridicării vor avea următoarea semnificație:

 • 1- ridicare = măsură administrativă care poate fi luată de către administrația locală pentru eliberarea locurilor aparținând domeniului public ocupate ilegal/neregulamentar de către vehicule/remorci.

 • 2- blocare în vederea ridicării = măsura administrativă care poate fi luată de către administrația locală Oradea pentru ocuparea neregulamentară a domeniului public cu excepția părții carosabile a drumurilor publice. Blocarea în vederea ridicării constă în montarea unui dispozitiv de blocare pe roata din față stânga a vehiculului, astfel ca acesta să nu poată fi pus în mișcare.

21. Alin.(1) al art.161.4 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.161.4(1) Agenții de la poliția locală pot aplica măsura administrativă de ridicare a vehiculelor/remorcilor care ocupă neregulamentar locurile aparținând domeniului public aflate:

 • a)  pe spațiile verzi,

 • b) în parcuri și în dreptul căilor de acces în parcuri,

c) pe aleile pietonale,

 • d) în fața porților de acces ale imobilelor sau garajelor, altele decât cele aflate în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice,

e) pe locurile rezervate persoanelor cu handicap,

 • f)  pe locurile rezervate pentru mașini de intervenție,

 • g)  pe căile de circulație din parcări, în zona intrărilor/ieșirilor în/din parcări,

 • h) în locurile interzise pentru parcare aflate în parcările cu plată,

 • i)  în locurile nemarcate pentru parcare din zona parcărilor cu plată,

j)  pe aleile dintre blocuri,

 • k)  pe piste amenajate pentru circulația bicicletelor,

 • l) în dreptul locurilor de parcare amenajate dacă blochează accesul autovehiculelor la locurile de parcare sau plecarea de pe aceste locuri,

 • m) în alte locuri aparținând domeniului public decât cele stabilite pentru vânzarea de autovehicule și au expuse afișe de vânzare sau publicitate, fără a avea achitate taxele stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public,

 • n) pe locurile aparținând domeniului public, fiind expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public,

 • o) pe locurile de parcare rezervate societăților bancare sau hoteliere,

 • p) pe locurile aparținând domeniului public, având probleme tehnice, defecțiuni, avarii,

 • q) pe locurile aparținând domeniului public, fără numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii și fără achitarea taxelor stabilite de consiliul local,

 • r)  pe locurile aparținând domeniului public având destinația și/sau funcționalitatea de pasaje pietonale, spații comerciale , spații publicitare,

s)  pe locurile de parcare de domiciliu rezervate autoturismelor persoanelor cu domiciliul în imobilele apropiate la solicitarea acestora sau în cazul în care ocupă un loc neatribuit și inscripționat ilegal cu numărul de înmatriculare,

 • t)  în proximitatea unor clădiri și terenuri și în așa fel încât să împiedice deplasarea persoanelor și vehiculelor, întreținerea imobilelor și instalațiilor sau utilajelor care le deservesc, vizibilitatea ori alte activități ce țin de buna folosire a acelor imobile (intrări la unele magazine, biserici, centrale termice etc Inspectoratul Județean de Poliție Bihor.)

 • u) pe locurile unde sunt rezervări pentru deplasarea/transportul persoanelor cu handicap

 • v) pe locurile unde sunt organizate manifestări sociale, culturale, sportive, religioase, electorale, autorizate și semnalizate ca atare,

 • w) pe platourile din zona unor magazine unde nu sunt amenajate locuri de parcare pe scuarurile și peluzele dintre carosabil și trotuare, piețe, piațete, scuaruri,

 • x) în alte locuri aparținând domeniului public unde se interzice ocuparea prin alte reglementări.

22. După alin.(6) al art.161.4 se vor introduce alin.(7), (8), (9) și (10) cu următorul conținut:

 • (7) Polițiștii locali pot dispune ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și a H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002.

 • (8) Polițiștii locali pot dispune măsura administrativă de ridicare a vehiculelor cu tracțiune animală în cazul nerespectării de către conducătorii acestora a prevederilor O.U.G nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice cu privire la circulația acestor vehicule.

 • (9)  Agenții de la poliția locală pot aplica măsura administrativă de blocare în vederea ridicării a vehiculelor/remorcilor care ocupă neregulamentar locurile aparținând domeniului public aflate:

 • a)  pe spațiile verzi,

b)  în parcuri,

c)  pe aleile pietonale,

d) pe locurile rezervate persoanelor cu handicap,

 • e)  pe locurile rezervate pentru mașini de intervenție,

 • f)   pe căile de circulație din parcări, în zona intrărilor/ieșirilor în/din parcări,

 • g)  în locurile interzise pentru parcare aflate în parcările cu plată,

 • h)  în locurile nemarcate pentru parcare din zona parcărilor cu plată,

i)   pe aleile dintre blocuri,

 • j)  în alte locuri aparținând domeniului public decât cele stabilite pentru vânzarea de autovehicule având expuse afișe de vânzare sau publicitate, fără a avea achitate taxele stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public,

 • k)  pe locurile aparținând domeniului public, fiind expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public,

 • l)  pe trotuarele alăturate locurilor de parcare care sunt amenajate pe marginea arterelor de circulație și delimitate de partea carosabilă prin marcaje,

 • m) pe locurile de parcare rezervate societăților bancare sau hoteliere,

 • n)  pe locurile aparținând domeniului public, având probleme tehnice, defecțiuni, avarii,

 • o)  pe locurile aparținând domeniului public, fără numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii și fără achitarea taxelor stabilite de consiliul local,

 • p)  pe locurile aparținând domeniului public având destinația și/sau funcționalitatea de pasaje pietonale, spații comerciale , spații publicitare,

q) pe locurile de parcare de domiciliu rezervate autoturismelor persoanelor cu domiciliul în imobilele apropiate la solicitarea acestora sau în cazul în care ocupă un loc neatribuit și inscripționat ilegal cu numărul de înmatriculare,

 • r) în proximitatea unor clădiri și terenuri și în așa fel încât să împiedice deplasarea persoanelor și vehiculelor, întreținerea imobilelor și instalațiilor sau utilajelor care le deservesc, vizibilitatea ori alte activități ce țin de buna folosire a acelor imobile (intrări la unele magazine, biserici, centrale termice etc.)

 • s) pe locurile unde sunt rezervări pentru deplasarea/transportul persoanelor cu handicap,

 • t) pe locurile unde sunt organizate manifestări sociale, culturale, sportive, religioase, electorale, autorizate și semnalizate ca atare,

 • u) pe platourile din zona unor magazine unde nu sunt amenajate locuri de parcare pe scuarurile și peluzele dintre carosabil și trotuare, piețe, piațete, scuaruri,

 • v)  în alte locuri aparținând domeniului public unde se interzice ocuparea prin alte reglementări.

 • (10) Operațiunile de ridicare a autovehiculelor pentru care s-a dispus măsura administrativă de blocare în vederea ridicării se vor efectua în termen de max.48 de ore de la blocare.

23. După art.161.6 se va introduce art. 161.7 cu următorul conținut:

Art.161.7(1) Funcționarii publici din cadrul Administrației Imobiliare Oradea-serviciul Parcări, care au atribuții de control, în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului, pot dispune ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și a H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002.

(2) Funcționarii publici din cadrul Administrației Imobiliare Oradea-serviciul Parcări, care au atribuții de control, în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului pot aplica, în parcările amenajate în afara părții carosabile și delimitate de aceasta prin marcaje, măsura administrativă de ridicare a vehiculelor/remorcilor care ocupă neregulamentar:

 • a)  locurile de parcare fără achitarea taxelor stabilite de consiliul local, pentru care s-au întocmit consecutiv 3 note de constatare și înștiințare de plată a amenzii contravenționale sau a taxei de penalizare denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară, iar deținătorii legali ai acestora ori persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate nu au achitat taxele și nu au putut fi identificați sau au fost identificați dar Notele de constatare nu au putut fi comunicate ori au fost returnate;

 • b) locurile de parcare în parcările publice de scurtă durată pentru o perioadă mai mare de 2h prevăzută pe indicatoare, dacă se depășește de 3 ori consecutiv durata limitată pentru care s-au întocmit consecutiv 3 note de constatare și înștiințare de plată a amenzii contravenționale sau a taxei de penalizare denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară, iar deținătorii legali ai acestora ori persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate nu au achitat taxele stabilite până la expirarea celor 6 ore de staționare;

 • c) locurile din parcările publice fără respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile din dreptul altor autovehicule care staționează regulamentar pe locurile de parcare, stânjenind circulația autovehiculelor pe partea carosabilă a drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare ori blochează accesul altor autovehicule la locurile de parcare sau plecarea altor autovehicule din locurile de parcare;

 • d) trotuarele alăturate locurilor de parcare care sunt amenajate pe marginea arterelor de circulație și delimitate de partea carosabilă prin marcaje;

 • e) locurile de parcare rezervate societăților bancare sau hoteliere, sau ale unor unități de intervenție;

 • f)  locurile de parcare, având probleme tehnice, defecțiuni, avarii, și nu au achitate taxele de parcare stabilite de consiliul local;

 • g) locurile de parcare, fără numere de înmatriculare, cu numere de înmatriculare străine sau cu numere provizorii și fără achitarea taxelor de parcare stabilite de consiliul local;

 • h) locurile nemarcate pentru parcare ori locurile cu marcaje de interdicție, aflate în parcările cu plată;

 • i)   căile de circulație din parcările cu plată, intrările/ieșirile în/din parcări;

 • j)    locurile cu marcaje de interdicție din fața intrărilor în curțile imobilelor aflate între locurile de parcare delimitate de partea carosabilă prin marcaje;

 • k) locurile de parcare având expuse afișe de vânzare sau publicitate, fără a avea achitate taxele stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • l)  locurile de parcare, fiind expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • m) locurile de parcare unde sunt organizate manifestări sociale, culturale, sportive, religioase, electorale, autorizate și semnalizate ca atare.);

n) locurile de parcare de domiciliu rezervate autoturismelor persoanelor cu domiciliul în imobilele apropiate

la solicitarea acestora sau în cazul în care ocupă un loc neatribuit și inscripționat ilegal cu numărul de înmatriculare.

24. Alin.(1) al art. 191 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.191(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 150 lei la 500 lei următoarele fapte:

a) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare fără plata taxei de parcare cu telefonul mobil, fără tichet de la chioșcuri de difuzare a presei, fără tichet de la parcometre, fără abonament (cu excepția locurilor din parcările de scurtă durată unde acesta nu este valabil), fără legitimație de parcare ori fără afișarea la vedere a tichetului, abonamentului sau legitimației;

b) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu tichet nevalidat (nemarcat sau marcat

necorespunzător);

 • c)  ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu tichet cu timpul de staționare depășit;

 • d)  ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu abonament expirat, cu legitimație care nu mai este valabilă ori cu abonament de parcare valabil pentru o altă parcare;

 • e)  ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare fără respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară);

 • f)   ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare din parcările publice de scurtă durată fără plata taxei de parcare cu telefonul mobil, fără tichet de la chioscuri de difuzare a presei, fără tichet de la parcometre, fără afișarea la vedere a tichetului sau a abonamentului pentru riverani ori cu abonament sau legitimație care nu sunt valabile în aceste parcări;

 • g)  ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare din parcările publice de scurtă durată pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută pe indicatoarele de parcare cu semnificația "Zona de staționare cu durată limitată" cu panou adițional “Parcare cu plată”;

 • h)  ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare rezervat persoanelor cu handicap, societăților bancare sau hoteliere sau ale unor unități de intervenție;

 • i)   ocuparea unui loc de parcare cu un autovehicul fără numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii pentru care nu s-a achitat taxa de parcare ori de ocupare a domeniului public (în cazul în care există posibilitatea identificării deținătorului);

 • j)   ocuparea unui loc de parcare cu un autovehicul având probleme tehnice, defecțiuni, avarii, și pentru care nu s-au achitat taxele de parcare stabilite de consiliul local,

 • k)  ocuparea unui loc de parcare destinat autoturismelor cu un autovehicul aparținând persoanelor fizice sau juridice care efectuează transport de persoane (microbuz sau autobuz) sau de marfă (furgonetă, camionetă sau camion);

 • l)   ocuparea cu un autovehicul a unui loc, din parcările publice cu plată, trasat cu marcaje de interdicție în fața intrărilor în curțile imobilelor, aflat între locurile de parcare delimitate de partea carosabilă prin marcaje.

 • m)  ocuparea, cu autovehiculul, a trotuarelor alăturate locurilor de parcare cu plată care sunt amenajate pe marginea arterelor de circulație și delimitate de partea carosabilă prin marcaje;

 • n)  ocuparea locurilor din parcările publice cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării ilegale a locurilor de parcare sau a locurilor alăturate acestora;

 • o)   ocuparea cu alte tipuri de autovehicule a locurilor de parcare cu plată destinate pentru autoturisme;

 • p)   ocuparea locurilor de parcare, locurilor nemarcate pentru parcare, locurilor cu marcaje de interdicție aflate în parcările cu plată, cu autovehicule care au expuse afișe de vânzare, fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • q)  ocuparea locurilor de parcare, locurilor nemarcate pentru parcare ori a locurilor cu marcaje de interdicție aflate în parcările cu plată, cu autovehicule expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • r)   ocuparea cu autovehicule a locurilor nemarcate pentru parcare ori a locurilor cu marcaje de interdicție aflate în parcările cu plată;

 • s)   ocuparea cu autovehicule a intrărilor/ieșirilor în/din parcările cu plată, a căilor de circulație din parcări, a locurilor cu marcaje cu linie continuă aflate în parcările cu plată, a porțiunii din trecerile de pietoni aflate în zona parcării până în dreptul liniei de demarcație între locurile de parcare amenajate pe drumurile publice și partea carosabilă precum și locurile nemarcate pentru parcare aflate între trecerile de pietoni și locurile de parcare marcate;

 • t)   ocuparea cu autovehicule a locurilor aflate, în afara părții carosabile, în dreptul altor autovehicule care staționează regulamentar pe locurile de parcare cu plată, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor sau a pietonilor ori blochează accesul altor autovehicule la locurile de parcare sau plecarea acestora din locurile de parcare;

 • u)   ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare unde sunt organizate manifestări sociale, culturale, sportive, religioase, electorale, autorizate și semnalizate ca atare.);

v)  ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare de domiciliu rezervate autoturismelor persoanelor care au domiciliul în imobilele apropiate;

 • w) alte cazuri de ocupare ilegală a locurilor de parcare.

25. După alin.(5) al art. 191 se vor adăuga alin.(6) și (7) cu următorul conținut:

(6) În cazul achitării, în termen de 48 de ore de la comunicarea Notei de constatare, a taxei de penalizare denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară de către deținătorul autovehiculului sau de către persoana care a ocupat neregulamentar cu autoturismul într-o parcare publică un loc de parcare sau un loc nemarcat pentru parcare ori cu marcaje de interdicție, nu se va întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, sancțiunea contravențională fiind considerată avertismentul care constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra faptei săvârșite însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile regulamentului.

(7) În cazul neachitării taxei de penalizare denumită taxă pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară, agenții constatatori împuterniciți ai primarului vor putea întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru deținători ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile menționate în urma comunicării de către deținători a datelor personale ale acestora la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

26. Alin.(1) al art. 192 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.192(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 150 lei la 500 lei următoarele fapte:

 • a)  ocuparea cu autovehicule a locurilor nemarcate pentru parcare aflate în parcările publice;

 • b)  ocuparea cu autovehicule a locurilor cu marcaje sau indicatoare de interdicție pentru oprire sau staționare aflate în parcările publice;

 • c)   ocuparea cu autovehicule a locurilor pe căile de circulație din parcări sau în zona intrărilor/ieșirilor în/din parcări;

d) ocuparea cu alte tipuri de autovehicule a locurilor de parcare destinate pentru autoturisme;

 • e)  ocuparea cu autovehicule a locurilor, altele decât cele aflate în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice, care permit accesul în curtea imobilelor, garajelor sau căilor de acces spre drumurile publice;

 • f)   ocuparea cu autovehicule a spațiilor verzi precum și spațiilor cu altă destinație decât parcarea;

 • g)  ocuparea cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării ilegale, a locurilor aparținând domeniului public nemarcate pentru parcare sau cu marcaje de interdicție pentru parcare aflate în parcările publice;

 • h)  ocuparea cu autovehicule a trotuarelor aflate în vecinătatea locurilor de parcare cu excepția celor prevăzute cu indicatoare pentru parcare pe trotuar;

 • i)  ocuparea cu autovehicule a locurilor, aflate în afara părții carosabile, în dreptul altor autovehicule care staționează regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor sau a pietonilor ori blochează accesul altor autovehicule la locurile de parcare sau plecarea altor autovehicule din locurile de parcare;

 • j)  ocuparea cu autovehicule a locurilor rezervate persoanelor cu handicap sau unor unități de intervenție, de către alte vehicule decât cele pentru care este permisă ocuparea acestor locuri;

 • k) ocuparea cu autovehicule a altor locuri aparținând domeniului public față de cele stabilite de autoritățile locale, de autovehicule aparținând persoanelor fizice sau juridice care efectuează transport de persoane (microbuze sau autobuze) sau de marfă (furgonete, camionete sau camioane);

 • l) ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare de domiciliu rezervate autoturismelor persoanelor cu domiciliul în imobilele apropiate la solicitarea acestora sau în cazul în care ocupă un loc neatribuit și inscripționat ilegal cu numărul de înmatriculare;

 • m) ocuparea cu autovehicule a locurilor din parcuri și în dreptul căilor de acces în parcuri,

n)  ocuparea cu autovehicule a locurilor pe aleile pietonale,

 • o)  ocuparea cu autovehicule a altor locuri aparținând domeniului public decât cele stabilite pentru vânzarea de autovehicule, având afișe de vânzare sau publicitate, fără a avea achitate taxele stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • p) ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare rezervate societăților bancare sau hoteliere;

 • q)  ocuparea cu autovehicule a locurilor aparținând domeniului public, având probleme tehnice, defecțiuni, avarii;

 • r) ocuparea cu autovehicule a locurilor aparținând domeniului public, fără numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii și fără achitarea taxelor stabilite de consiliul local;

 • s) ocuparea cu autovehicule a locurilor aparținând domeniului public având destinația și/sau funcționalitatea de pasaje pietonale, spații comerciale , spații publicitare;

t) ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare de domiciliu rezervate autoturismelor persoanelor cu domiciliul în imobilele apropiate;

u) ocuparea cu autovehicule a locurilor aflate în proximitatea unor clădiri și terenuri și în așa fel încât să împiedice deplasarea persoanelor și vehiculelor, întreținerea imobilelor și instalațiilor sau utilajelor care le deservesc, vizibilitatea ori alte activități ce țin de buna folosire a acelor imobile (intrări la unele magazine, biserici, centrale termice etc.);

 • v)  ocuparea cu autovehicule a locurilor unde sunt organizate manifestări sociale, culturale, sportive, religioase, electorale, autorizate și semnalizate ca atare.);

w) ocuparea cu autovehiculea locurilor aflate pe platourile din zona unor magazine unde nu sunt amenajate

locuri de parcare, pe peluzele dintre carosabil și trotuare, scuaruri, piețe, piațete;

 • x)  în alte locuri aparținând domeniului public unde se interzice ocuparea prin alte reglementări.

27. Art. 212 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.212 Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea actualizat cu prezentele modificări și completări intră în vigoare de la data de publicării cu excepția prevederilor prin care se stabilesc și se sancționează contravenții care intră in vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea-serviciul Parcări.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Administrația Imobiliară Oradea;

 • -   Serviciul Parcări;

 • -   Poliția Rutieră,

 • -   Poliția Municipiului Oradea,

 • -   Poliția Locală Oradea,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 09 septembrie 2013

Nr. 627


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila