Hotărârea nr. 624/2013

privind înscrierea în proprietatea municipiului Oradea a unor imobile.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind înscrierea în proprietatea municipiului Oradea a unor imobile

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 15851 din 12.08.2013, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea înscrierea în proprietatea municipiului Oradea a unor imobile,

În vederea clarificării situației juridice, după finalizarea irevocabilă a proceselor purtate în cazul mai multor imobile din

Oradea,

În scopul realizării unor obiective de interes local, se impune analizarea și demararea unor măsuri, care vor avea ca

scop final valorificarea acestor imobile în interesul municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) , alin.(5) lit. b) și art. 45 alin.(3)din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în proprietatea municipiului Oradea a următoarelor imobile:

  • spațiu situat în mun. Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr.1, județul Bihor, compus din trei încăperi cu destinația atelier, având suprafața utilă de 104,53 mp., suprafața construită de 133 mp, cota parte teren 331 mp, înscris in CF nr.1375 Oradea, nr. topo 1986/1/a,

  • spațiu situat în mun. Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr..1, județul Bihor, compus din: etaj - două încăperi cu destinația atelier, având suprafața utilă de 85,59 mp., suprafața construită de 118 mp., cota parte teren 89 mp; parter - două încăperi cu destinația atelier și o încăpere cu destinația magazie, având suprafața utilă de 80,82 mp., suprafața construită de 114 mp., cota parte teren 86 mp, înscris in CF nr.1375 Oradea, nr. topo 1986/1/a,

  • spațiu situat în mun. Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr..2, județul Bihor, compus din trei camere și 2 wc., având suprafața utilă de 46,53 mp., suprafața construită de 61 mp., cota parte teren 55 mp, înscris in CF nr.12 Oradea, nr. top 1983/2,

  • spațiu situat în mun. Oradea, str. Aurel Lazăr, nr. 4, ap. 5, județul Bihor, compus din trei camere, bucătărie, baie, antreu, având suprafața utilă de 45,71 mp., suprafața construită de 64 mp., cota parte teren 35 mp, înscris în CF nr. 11555 Oradea, nr. topo 617 si nr. topo 618/1,

  • spațiu situat în mun. Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr..2, județul Bihor, compus din doua încăperi și o anexă, având suprafața utilă de 25,49 mp., suprafața construită de 33,51 mp., cota parte teren 21 mp. înscris in CF nr.12 Oradea, nr. top 1983/2,

  • spațiu situat în mun. Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr.2, județul Bihor, compus din cameră, având suprafața utilă de 33,42 mp., suprafața construită de 42 mp., cota parte teren 38 mp înscris in CF nr.12 Oradea, nr. top 1983/2.

Art.2. Se aprobă efectuarea demersurilor legale privind înscrierea în proprietatea municipiului Oradea a spațiilor menționate anterior.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • Primarul Municipiului Oradea,

Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile,

Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 august 2013

Nr. 624

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.