Hotărârea nr. 622/2013

privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea, a imobilului situat în Oradea, Piaţa Cazărmii nr. 17

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea, a imobilului situat în Oradea, P-ța Cazărmii nr. 17

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 15830 din 12.08.2013, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din proprietatea privată a Statului Roman, în proprietatea privată a municipiului Oradea și în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea, a imobilului situat in Oradea, P-ta Cazărmii nr.17,

Având în vedere faptul ca imobilului (teren + construcție P+1E) situat în Oradea, P-ta Cazărmii nr.17, înscris în CF nr. 3174 Oradea, nr. topo 4765/36, respectiv CF nr. 175164 Oradea, nr. top 3070, imobil aflat într-o stare avansată de degradare, este proprietatea Statului Roman și o parte din el este folosit fără forme legale de către RER Ecologic Service Oradea SA, cu destinația de vestiar,

Luând în considerare protocolul de predare-primire înregistrat la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 78665 din 02.07.1998 și la RAGCL Oradea sub nr.7568 din 02.07.1998, prin care în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 16/1998 și 17/1998, au fost trecute spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și spațiile cu destinația de locuință proprietatea Statului Român, din administrarea RAGCL Oradea, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară din Primăria Oradea, s-a constatat faptul că imobilul situat în Oradea, str. P-ța Cazărmii nr.17, nu figurează pe listele mijloacelor fixe, anexe la protocolul predare primire,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. b) și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea, a imobilului (construcție P+1E + teren aferent) situat în Oradea, P-ța Cazărmii nr.17, înscris in CF nr. 3174 Oradea, nr. topo 4765/36, respectiv CF nr. 175164 Oradea, nr. top 3070.

Art.2. Se aprobă evaluarea și înregistrarea imobilului menționat anterior în evidențele de patrimoniu al Consiliului Local al municipiului Oradea - Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Se aprobă executarea unei lucrări cadastrale în vederea notării imobilului în CF electronică.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului județului Bihor,

 • Primarul Municipiului Oradea,

 • Primăria Municipiului Oradea - Direcția Economică,

 • Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartiment Documente de proprietate

 • RER Ecologic Service Oradea SA prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea.

  Oradea, 14 august 2013

  Nr. 622


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.