Hotărârea nr. 621/2013

privind schimbarea destinaţiei pentru spaţiul situat în imobilul din Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 2, înscris în CF nr. 271 Oradea, nr. topo 2289 apartament nr. 6 – din spaţiul cu destinaţie de locuinţă în spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind schimbarea destinației pentru spațiul situat în imobilului din Oradea, Str. luliu Maniu nr.2, înscris în CF nr.271 Oradea, nr. topo 2289 apartamentul nr.6 - din spațiu cu destinația de locuință în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.15833/2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea schimbarea destinației pentru spațiul situat în imobilului din Oradea, Str. luliu Maniu nr.2, înscris în CF nr.271 Oradea, nr. topo 2289 apartamentul nr.1 - din spațiu cu destinația de locuință în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,

Având în vedere Procesul Verbal nr. 15728/2013, prin care Comisia de analiza a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum si administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea, propune schimbarea destinației pentru Spațiul cu destinația de locuința - Apartamentul nr.6 - situat in Oradea, Str. Iuliu Maniu nr.2, înscris în CF nr.271 Oradea, nr. topo 2289, din spațiu cu destinația de locuință în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,

Luând în considerare faptul că în prezent spațiul menționat mai sus nu corespunde normelor minime de locuit impuse de Legea 114/1996- republicată și se află într-o stare avansată de degradare, fapt care duce la imposibilitatea închirierii lui ca și locuința, dar în cazul schimbării destinației, ar putea fi închiriat ca depozit, magazie, etc.,

Ținând seama de prevederile Legii locuinței nr.114/1996, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și ale art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației pentru spațiul cu destinația de locuința - Apartamentul nr.6 - situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu nr.2, înscris în CF nr.271 Oradea, nr.topo 2289, din spațiu cu destinația de locuință în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • -   Primarul Municipiului Oradea,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul Documente de proprietate

 • -   Primăria Municipiului Oradea - Direcția Economică

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -   Se publică pe pagina web a municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 august 2013

Nr. 621

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.