Hotărârea nr. 615/2013

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 24.838 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 24.838 mp teren, cu destinaţia „drum public în extravilanul localităţii” situat în Municipiul Oradea, în zona Făcliei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 24.838 mp, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafețe de 24.838 mp teren, cu destinația ”drum public în extravilanul localității” situat în municipiul Oradea, în zona Făcliei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15831 din data de 12.08.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 24.838 mp și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 24.838 mp teren, cu destinația ”drum public în extravilanul localității”,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de d-ra. topograf Trînc Cristina-Ramona, imobilul având suprafața măsurată de 24.838 mp teren, are categoria de folosință drum public,

În conformitate cu prevederile art. 104 lit. d din Legea 18/1991 republicată,

Luând în considerare Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza Legii nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 24.838 mp, astfel:

Nr. parcelă din care se constituie nr. cadastral 1:10000

Nr. Adev. O.C.P.I. Bihor în care este înscrisă parcela

Suprafața de teren a parcelei -mp-

Suprafața ce se dezlipește din parcelă și se constituie în noul nr. cadastral -mp-

4439/2

51309 din 30.07.2013

11.500

11.500

4503/1

8.500

8.500

4406

52638 din 05.08.2013

9.100

3.238

4439/1

53585 din 07.08.2013

1.800

1.600

TOTAL

24.838

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru imobilul, în suprafață de 24.838 mp teren, identificat la Art. 1 din prezenta Hotărâre, proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând ”drum public în extravilanul localității”.

Art.3. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul reprezentând ”drum”, identificat prin Planul de amplasament și delimitare aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • ■    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • ■   Primarul municipiului Oradea;

 • ■    Instituția Arhitectului Șef;

 • ■   P.M.O. - Direcția Tehnică

 • ■   P.M.O. - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

 • ■   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

 • ■   A.I.O. - Serviciul Cadastru;

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 august 2013

Nr. 615

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.