Hotărârea nr. 614/2013

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 8.816 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 8.816 mp teren, cu destinaţia „drum public în extravilanul localităţii” situat în Municipiul Oradea, în zona Podgoria.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 8816 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafețe de 8816 mp teren, cu destinația ”drum public în extravilanul localității” situat în municipiul Oradea, în zona Podgoria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15922 din 12.08.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 8816 mp și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 8816 mp teren, cu destinația ”drum public în extravilanul localității”,

Terenul luat în studiu reprezintă ”drum public” și urmează a fi afectat de lucrări de sistematizare,

În vederea realizării lucrărilor de sistematizare (rețea de apă, drumuri) este necesară constituirea și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a suprafeței de 8816 mp, în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 104 lit. d din Legea 18/1991 republicată,

Luând în considerare Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza Legii nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă

Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8816 mp, astfel:

Nr. parcelă din care se constituie nr. cadastral 1:10000

Nr. Adev. O.C.P.I. Bihor în care este înscrisă parcela

Suprafața de teren a parcelei

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din parcelă și se constituie în noul nr.

cadastral

-mp-

5092

2100

2100

5133

9700

2100

5129

53585 din 07.08.2013

400

400

5157/2

500

500

4933

1000

1000

4888

4700

2716

TOTAL

8816

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru imobilul, în suprafață de 8816 mp teren, identificat la Art. 1 din prezenta Hotărâre, proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând ”drum public în extravilanul localității”.

Art.3. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul reprezentând ”drum”, identificat prin Planul de amplasament și delimitare aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • ■   Primarul municipiului Oradea;

  • ■   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Instituția Arhitectului Șef;

  • ■   P.M.O. - Direcția Tehnică

  • ■   P.M.O. - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Cadastru;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

Oradea, 14 august 2013

Nr. 614


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila