Hotărârea nr. 611/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Ile Moise şi soţia Ile Iuliana Viorica reprezentând suprafaţa de 43 mp teren identificat cu nr. cadastral 176030 înscris în CF 176030 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinaţia de „drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Ile Moise și soția Ile luliana Viorica reprezentând suprafața de 43 mp teren identificat cu nr. cadastral 176030 înscris în CF 176030 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15925 / 12.08.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176030 înscris în C.F. 176030 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.2222 din 10.10.2012 domnul Ile Moise și soția Ile luliana Viorica, donează Municipiului Oradea suprafața de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176030 înscris în C.F. 176030 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Ile Moise și soția Ile Iuliana Viorica reprezentând suprafața de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176030 înscris în C.F. 176030 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public” .

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea,

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • •   Instituția Arhitectului Șef,

 • •  Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune,

 • •  Direcția Tehnica - P.M.O,

 • •  Administrația Imobiliară Oradea,

 • •   Serviciul Terenuri,

 • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil,

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara,

 • •   Domnul Ile Moise și soția Ile Iuliana Viorica, prin grija Serviciului Terenuri.

  Oradea, 14 august 2013

  Nr. 611


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila