Hotărârea nr. 610/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na Ionescu Manuela reprezentând suprafaţa de 47 mp teren identificat cu nr. cadastral 179346 înscris în CF 179346 Oradea, situat în Oradea str. Podgoriei, cu destinaţia de „drum public”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de doamna lonescu Manuela reprezentând suprafața de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179346 înscris în C.F. 179346 Oradea, situat în Oradea str. Podgoriei, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15926 / 12.08.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179346 înscris in C.F. 179346 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 2588 din 01.08.2013 doamna Ionescu Manuela, donează Municipiului Oradea suprafața de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179346 înscris în C.F. 179346 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de doamna Ionescu Manuela reprezentând suprafața de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179346 înscris in C.F. 179346 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public” .

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea,

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • ■   Instituția Arhitectului Șef,

 • ■  Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune,

 • ■   Direcția Tehnica - P.M.O,

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea,

 • ■   Serviciul Terenuri,

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil,

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara,

 • ■  Doamna Ionescu Manuela prin grija Serviciului Terenuri.

  Oradea, 14 august 2013

  Nr. 610


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila