Hotărârea nr. 61/2013

privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile în valoare de 2.500.000 eurpentru majorarea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 2.500.000 eur pentru majorarea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de: prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

 • a)  Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 20402 /30.01.2013

 • b)  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice de interes local “majorarea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA”,

Consiliul Local al Municipiului Oradea adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 2.500.000 eur, cu o maturitate de 6 ani.

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face pentru realizarea investiției publice de interes local “majorarea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA”.

Art.3. Din bugetul local al Municipiului Oradea se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Oradea următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare al Municipiului Oradea;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Oradea, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Oradea, prefectului județului Bihor, cu Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Bihor, precum și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 61                                                                    SECRETAR

Ionel Vila