Hotărârea nr. 609/2013

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 22.400 mp teren din zona Staţiei de Epurare – proprietate publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 22.400 mp teren din zona Stației de Epurare - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15933 din 13.08.2013, prin care Serviciul Terenuri solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 22.400 mp teren neproductiv din zona Stației de epurare - proprietate publică a Municipiului Oradea.

În conformitate cu planul de amplasament a imobilului cu suprafața măsurată de 22.400 mp teren cu categoria de folosință - teren neproductiv, se constituie din nr. top 459, 460/2, 465/1, 465/2, 632/1, 632/3, 444, 441/1, 441/2, 440, 437, 436, 433, 429, 432/1, 432/2, 425 din teritoriul cadastral Sântandrei,

În vederea completării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HCL 970/2002,

În baza Protocolului nr. 85.842/06.02.2001 privind stabilirea limitelor teritoriilor administrative ale Municipiului

Oradea și a comunelor limitrofe,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea de noi coli de carte funciară pentru înscrierea suprafeței de 71.194 mp teren identificat cu nr. topo. 632/1 și a suprafeței de 31.102 mp teren identificat cu nr. topo. 632/3 din teritoriul cadastral Sântandrei, reprezentând teren neproductiv din zona Stației de Epurare, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 54254/24.08.2010 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 22.400 mp astfel:

""Ns-Top0 din care se constituie nr.

Cadastral"""--^

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafata nr. topo - mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

459

118 Santandrei

293

293

460/2

1 Santandrei

10069

295

465/1

461 Santandrei

2564

50

465/2

9 Santandrei

2615

39

632/1

Ad 54254/2010

71194

4273

632/3

31102

6897

444

2799 Santandrei

1618

249

441/1

2759 Santandrei

734

420

Teren neproductiv din zona Stației de Epurare

441/2

755

292

440

2440 Santandrei

1755

1223

437

240 Santandrei

1849

1620

436

1670 Santandrei

3521

2022

433

2366 Santandrei

3464

1728

432/1

48 Santandrei

1777

650

432/2

452 Santandrei

1759

772

429

2366 Santandrei

3643

1036

425

171 Santandrei

6402

541

Total

22400

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, având suprafața măsurată de 22.400 mp. teren neproductiv, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor,

■   Primarul Municipiului Oradea,

  • ■  Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea,

■   Serviciul Financiar Contabil,

■   Serviciul Terenuri,

■   Biroul Cadastru,

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

    Oradea, 14 august 2013

    Nr. 609


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila