Hotărârea nr. 608/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă totală de 15.288 mp, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţe totale de 15.288 mp teren, cu destinaţia “drum public în extravilanul localităţii” situat în municipiul Oradea, în zona Podgoria.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, în suprafață totală de 15.288 mp, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafețe totale de 15.288 mp teren, cu destinația ”drum public în extravilanul localității” situat în municipiul Oradea, zona Podgoria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15837 din data de 12.08.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor pentru suprafața totală de 15.288 mp și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafețe totale de 15.288 mp. teren, cu destinația ”drum public în extravilanul localități”,

Terenul luat în studiu reprezintă ”drum public” și urmează a fi afectat de lucrări de sistematizare,

În vederea realizării lucrărilor de sistematizare (rețea de apă, drumuri) este necesară constituirea și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a suprafeței de 15.288 mp, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu 4 noi numere cadastrale distincte,

Ținând cont de prevederile art. 104 lit. d) din Legea 18/ 1991 republicată,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza Legii nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă P anul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8.678 mp. astfel:

Nr. parcelă din care se constituie nr. cadastral 1:10000

Nr. Adev. O.C.P.I. Bihor în care este înscrisă parcela

Suprafața de teren a parcelei -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din parcelă și se constituie în noul nr. cadastral -mp-

5802

51309/2013

25.500

8.678

Art.2. Se aprobă P

anul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4.122 mp astfel:

Nr. parcelă din care se constituie nr. cadastral

1:10000

Nr. Adev. O.C.P.I. Bihor în care este înscrisă parcela

Suprafața de teren a parcelei -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din parcelă și se constituie în noul nr. cadastral -mp-

5802

51309/2013

25.500

4.122

Art.3. Se aprobă P

anul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.330 mp astfel:

Nr. parcelă din care se constituie nr. cadastral

1:10000

Nr. Adev. O.C.P.I. Bihor în care este înscrisă parcela

Suprafața de teren a parcelei -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din parcelă și se constituie în noul nr. cadastral -mp-

5703

52638/2013

4.500

1.330

Art.4. Se aprobă P

anul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.158 mp astfel:

Nr. parcelă din care se constituie nr. cadastral

1:10000

Nr. Adev. O.C.P.I. Bihor în care este înscrisă parcela

Suprafața de teren a parcelei -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din parcelă și se constituie în noul nr. cadastral -mp-

5802

51309/2013

25.500

700

5703

52638/2013

4.500

458

1.158

TOTAL

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 4 (patru) noi coli de carte funciară pentru imobilele, în suprafață totală de 15.288 mp teren, identificate la Art. 1 - 4 din prezenta Hotărâre, fiind în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând ”drum public în extravilanul localității”.

Art.6. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul reprezentând ''drum”, identificat prin Planul de amplasament și delimitare aprobat la art. 1 - 4 din prezenta Hotărâre.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul municipiului Oradea;

  • •   Instituția Arhitectului Șef;

  • •   P.M.O. - Direcția Tehnică

  • •   P.M.O. - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea;

  • •   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

  • •   A.I.O. - Serviciul Cadastru;

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar-contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 august 2013

Nr. 608

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.