Hotărârea nr. 605/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Vanyovski Janos Istvan şi soţia Vanyovski Cecilia reprezentând suprafaţa de 28 mp teren identificat cu nr. cadastral 179270 înscris în CF 179270, Oradea, situate în Oradea str. Răspântiilor nr. 14, cu destinaţia de “drum public”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Vanyovszki Janos Istvan și soția Vanyovszki Cecilia reprezentând suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179270 înscris în C.F. 179270 Oradea, situate în Oradea str. Răspîntiilor nr.14, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15835 / 12.08.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179270 înscris în C.F. 179270 Oradea, situat în Oradea str. Răspîntiilor, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.636/24.07.2013 domnul Vanyovszki Janos Istvan și soția Vanyovszki Cecilia, donează Municipiului Oradea suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179270 înscris în C.F. 179270 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Vanyovszki Janos Istvan și soția Vanyovszki Cecilia reprezentând suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179270 înscris in C.F. 179270 Oradea, situat în Oradea str. Răspîntiilor, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public” .

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea,

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • •   Instituția Arhitectului Șef,

  • •  Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • •  Direcția Tehnica - P.M.O,

  • •  Administrația Imobiliară Oradea,

  • •   Serviciul Terenuri,

  • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara,

  • •   Domnul Vanyovszki Janos Istvan și soția Vanyovszki Cecilia, prin grija Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș

Oradea, 14 august 2013                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 605                                                                   SECRETAR

Ionel Vila