Hotărârea nr. 604/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizarea unei staţii de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5\\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Realizarea unei stații de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5”

Analizând Raportul de specialitate nr. 176893 / 13.08.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Realizarea unei stații de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale;

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) alin. (4) litera a) și litera d) și art. 45 alin.(2) litera a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: “Realizarea unei stații de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5” cu următoarele caracteristici principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției:

Ordonatorul principal de credite :..............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.................................................................................municipiul Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(1Euro =4,425lei,pentru lunaaugust2013)

Valoarea totală a investiției din care C+M Eșalonarea investiției INV/C+M AnulI din care C+M

Durata de realizare a investiției: 1 lună Capacități:

 • - grup de pompare

 • - clădire structură metalică


1.278,79 mii lei / 288,99 mii euro (inclusivTVA)

728,50 mii lei / 164,63 mi i euro (inclusivTVA)


1.278,79 mii lei / 288,99 mii euro (inclusivTVA)

728,50 mii lei / 164,63 mi i euro (inclusivTVA)


Q= 1200 mc/h; H =20 mCA

6,4 x 6,9 m


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale S.C. Electrocentrale Oradea S.A., aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

 • •   Primarul municipiului Oradea,

 • •   Direcția Tehnică,

 • •   Direcția Economică,

 • •   S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 august 2013

Nr. 604

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”, 8 voturi “abtinere”