Hotărârea nr. 603/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Pod rutier peste râul Crişul Repede, strada Făcliei – Dragoş Vodă.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție Pod rutier peste râul Crișul Repede, strada Făcliei - Dragoș Vodă

Analizând Raportul de specialitate nr. 176582 din 13.08.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție: Pod rutier peste râul Crișul Repede, strada Făcliei - Dragoș Vodă Lipovei elaborată de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4.),

În conformitate cu: - art. 44 - din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 ( actualizată ) privind finanțele publice locale (actualizată până la data de 12 octombrie 2009), aprobarea proiectelor de investiții publice locale;(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritațile administrației publice locale, se aprobă de către autoritațile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) lit.d) , art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:

Pod rutier peste râul Crișul Repede, strada Făcliei - Dragoș Vodă

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție elaborat de SC Aquacons SRL VARIANTA I - consolidare suprastructură metalică, recomandată

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 7.080.166,41 lei = 1.596.105,96 euro

(în prețuri - la cursul valutar 4,4395 lei/euro in data de 05. aug. 2013), din care:

- construcții-montaj (C+M)(inclusivTVA):5.987.068,14lei=1.349.685,10euro

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anulI:7.080.166,41 lei/5.987.068,14lei

 • 3. Durata de realizare (luni): C+M = 6 luni

 • 4. Capacități:

 • - suprastructură cu conlucrare:             2 casete metalice + dală de beton armat

-Lungime pod:                    93,75 m, 3 deschideri

 • - Lățime pod:                            12,60m

 • - Iluminat pod                              93,75 m

ALȚI INDICATORI

FINANTAREAINVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția

Economică;


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

 • •   Primarul municipiului Oradea,

 • •   Direcția Tehnică,

 • •   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • •  Birou Drumuri Publice

 • •  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

Oradea, 14.08.2013

Nr.603


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila