Hotărârea nr. 602/2013

privind aprobarea condiţiilor pentru îngrijirea şi încredinţarea câinilor fără stăpân din cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea condițiilor pentru îngrijirea și încredințarea câinilor fără stăpân din cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 176395 / 13.08.2013 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea condițiilor pentru îngrijirea și încredințarea câinilor fără stăpân din cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d) și alin. (6) lit. a) punct 19 și art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă condițiile privind revendicarea, îngrijirea și încredințarea câinilor fără stăpân din cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea după cum urmează :

 • a) Încredințarea câinilor spre îngrijire se face numai după ce aceștia au fost sterilizați, vaccinați antirabic, deparazitați și identificați prin cele două metode concomitente: tatuare și aplicarea zgărzii cu plăcuță numerotată.

 • b)  Persoana fizică sau juridică care îngrijește un câine are obligația de a se îngriji de el ca un bun proprietar iar în cazul în care nu îl mai dorește să-l predea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.

 • c) Persoana fizică sau juridică care îngrijește un câine dar nu deține un spațiu corespunzător pentru creșterea lui poate solicita, în scris, menținerea și întreținerea lui în adăpostul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. În acest caz, adoptatorul va achita lunar cheltuielile ocazionate de întreținerea și îngrijirea câinelui adoptat .

 • d) Revendicarea câinilor de către solicitanți se va face pe baza declarației - angajament, al cărei model este prevăzut în Anexele nr. 1și 2 la prezenta.

 • e) Câinii revendicați nu vor fi sterilizat .

 • f) Încredințarea câinilor revendicați și / sau îngrijiți se va face numai după achitarea unei taxe, care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere.

 • g) In perioada de cazare a câinilor în adăposturi se rezolvă cu prioritate cererile de revendicare a câinilor.

 • h) Câinii nerevendicați în termen de două zile pot fi îngrijiți de persoane fizice sau de centrele de adopție special amenajate și organizate în acest scop.

Taxele sunt cele prevăzute în HCL 10/ 2013 privind impozitele si taxele locale.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică. și SC Administrația Domeniului Public SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • -  Primarul municipiului Oradea,

 • -   Direcția Tehnică,

 • -   Direcția Economică,

 • -   Direcția Juridică,

 • -  SC Administrația Domeniului Public SA,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș Oradea, 14 august 2013                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 602 SECRETAR Ionel Vila