Hotărârea nr. 60/2013

privind mandatarea Adunărilor Generale a Acţionarilor la SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administraţia Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea SA şi SC Eurobusiness Parc Oradea SRL pentru aplicarea prevederilor ce le revin conform OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


HO T Ă R Â R E privind mandatarea Adunărilor Generale a Acționarilor la SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea SA și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL pentru aplicarea prevederilor ce le revin conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Analizând raportul de specialitate nr.20991/31.01.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea Adunărilor Generale a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar pentru aplicarea prevederilor ce le revin conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, printre care: încheierea contractelor de mandat cu administratorii, stabilirea indicatorilor de performanță în sarcina acestora, stabilirea limitelor generale maxime ale remunerațiilor directorilor,

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit.c), art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se mandatează Adunările Generale ale Acționarilor la SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea SA și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL pentru aplicarea prevederilor ce le revin conform art. 37 și 38 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la: încheierea contractelor de mandat cu administratorii, stabilirea indicatorilor de performanță în sarcina acestora, stabilirea limitelor generale maxime ale remunerațiilor directorilor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și Adunările Generale ale Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •   Direcția Juridică

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

  • •  SCOradeaTransportLocalSA

  • •  SC Administrația Domeniului Public SA

  • •  SC Electrocentrale Oradea SA

  • •  SCEurobusiness Parc Oradea SRL

  • •  Membrii Adunărilor Generale ale Acționarilor SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea SA și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, prin grija societăților comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 60

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.